Generator

Terminy otwarcia generatora wniosków o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi  

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi zostanie uruchomiony 8 października 2018 r. Generator będzie otwarty do 25 października 2018 r.

 

Terminy składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać w siedzibach wydziałowych komisji stypendialnych na dyżurach do 25 października 2018 r.

Zgodnie z par. 19 ust. 3 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UMK, prawo do stypendium socjalnego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Od listopada br., zgodnie z par. 19 ust. 2 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UMK, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego może być złożony do 10 dnia każdego miesiąca, w którym wypłaca się świadczenia.

Uwaga! Warunkiem wygenerowania wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych (Dom Studencki nr 11, ul. Gagarina 33 w Toruniu).

 

Informacja o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Generator wniosków o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów zostanie uruchomiony 15 października 2018 r.  Wydrukowane wnioski o przyznanie tego stypenium należy składać w AULI UMK (ul. Gagarina 11 w Toruniu) w dniach 23, 24, 25 października 2018 r. 

Studenci studiów niestacjonarnych będą mogli złożyć wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów również 27 października 2018 r. (sobota) w Rektoracie UMK.

 

Informacja o stypendium dla najlepszych doktorantów

Geneator wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów zostanie uruchomiony 8 października 2018 r. Wydrukowane wnioski o przyznanie tego stypendium należy składać w siedzibach wydziałowych komisji stypendialnych doktorantów na dyżurach w dniach 15-25 października 2018 r.

Wnioski o stypendium

Przypominamy, że wniosek uznaje się za złożony dopiero w momencie, gdy do Wydziałowej Komisji Stypendialnej

wpłynie WNIOSEK wraz z KOMPLETEM DOKUMENTÓW.

 

Prosimy o nieużywanie zszywek do spięcia wniosków i dokumentów do nich dołączonych.

 

Prosimy również o sprawdzanie skrzynek pocztowych. 

W przypadku zauważenia braków w dokumentacji lub błędów w oświadczeniach o średnich dochodach

podczas ponownej weryfikacji wniosku, członkowie Komisji będą informować studentów drogą mailową.

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną studenta

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną studenta można znależć w zakładce Dokumenty.

Znajdują się tam również wzory wybranych oświadczeń.

Odbiór decyzji

Warunkiem wypłaty stypendiów oraz zapomóg jest odbiór decyzji o ich przyznaniu!

Decyzja o przyznaniu stypendium lub zapomogi - prawo do odwołania się

Od roku akademickiego 2017/2018 obowiązują następujące zasady związane z wypłatami stypendiów i zapomóg oraz z odbiorem decyzji:

  1. Warunkiem koniecznym wypłacenia stypendium lub zapomogi jest odebranie decyzji o jego przyznaniu.
  2. Decyzja o przyznaniu stypendium lub zapomogi staje się prawomocna po upływie 14 dni od dnia jej odebrania. Przed upływem tego terminu decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. W praktyce oznacza to, że stypendium lub zapomoga może być wypłacone najwcześniej po upływie ww. terminu, z zastrzeżeniem pkt. 3.
  3. Istnieje możliwość zrzeknięcia się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz U. z 2017 r. poz. 1257), co można uczynić poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Po złożeniu tego oświadczenia:
    1. decyzja staje się ostateczna, prawomocna i podlega wykonaniu,
    2. od decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

Drogi studencie!

Jeżeli nie zamierzasz odwoływać się od decyzji możesz zrzec się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz U. z 2017 r. poz. 1257).

Wówczas zaproponujemy ci podpisanie oświadczenia o zrzeknięciu się prawa do wniesienia odwołania. Informujemy, że podpisanie tego oświadczenia jest DOBROWOLNE oraz że powoduje skutek opisany w pkt. 3 lit. a i b powyżej.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Dochód opodatkowany ryczałtem – zmiana

W związku z nowym sposobem obliczania dochodu opodatkowanego na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej (opisanym w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.07.2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów  osiąganych przez osoby fizyczne) od roku akademickiego 2017/2018 ulega zmianie sposób dokumentowania wysokości takiego dochodu.

Jeśli w rodzinie studenta są osoby, które prowadziły w roku 2016 działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, student zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia o średnich dochodach za 2016 rok ZAŚWIADCZENIE Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wzór takiego zaświadczenia znajduje się tutaj.

Jeśli w rodzinie studenta są osoby, które uzyskały dochód opodatkowany ryczałtem w roku 2017, student zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia o średnich dochodach za 2016 rok OŚWIADCZENIE członka rodziny o wysokości dochodu opodatkowanego ryczałtem (takie samo, jakie wymagane było w roku akademickim 2016/2017).

Konto bankowe

Do wygenerowania wniosku o stypendium socjalne, stypendium specjalne czy zapomogę niezbędne jest podanie w systemie USOS numeru konta bankowego.

Jak sprawdzić czy on jest? Należy wejść w zakładkę "Dla studentów -> Stypendia -> Konto bankowe studenta".

Co zrobić gdy go tam nie ma? Należy wejść w odpowiednia zakładkę i samodzielnie wprowadzić numer konta bankowego. Numer ten można również wprowadzić w końcowym etapie wypełniania wniosku o stypendium socjalne lub specjalne.

Jeśli w systemie USOS widnieje nieaktualny numer konta bankowego, konieczne będzie udanie się do dziekanatu w celu zmiany numeru konta przypisanego do konta studenta.

Uwaga

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego załączone do wniosku o stypendium socjalne powinno zawierać w nagłówku artykuły 27, 30B, 30C, 30 E i 30 F.

 

W związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi ulgi na dziecko (czyli dochodu z grupy dochodów nieopodatkowanych - kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ) informujemy, że w generatorze wniosków jest specjalne pole na wpisanie dochodów z tego tytułu - na ekranie dotyczącym trzeciej grupy dochodów - C -dochodów nieopodatkowanych.

W związku z tym, jeżeli urząd skarbowy zaświadcza w zaświadczeniu o wysokości wypłaconej w 2016 r. ulgi na dzieci, to należy ją wpisać w ekranie dotyczącym dochodów nieopodatkowanych, a NIE w ekranie dotyczącym dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli urząd skarbowy zsumował te dwie wielkości (dodał wypłaconą ulgę do dochodu i wynika to z treści zaświadczenia - patrz ponizej), trzeba kwotę ulgi potraktować oddzielnie w generatorze - odjąć od pozycji "dochód" i wpisać w ekran dochodów nieopodatkowanych. W ekranie dotyczącym dochodów opodatkowanych (tam gdzie są 4 pola do wypełnienia) należy wpisać wysokość dochodu, która zostaje po odjęciu ulgi. 

 

Kontakt

Adres korespondencyjny:

Wydziałowa Komisja Stypendialna

ul. Chopina 12/18

87-100 Toruń

Pokój:

F302

E-mail:

wks(AT)mat.umk.pl

Telefon:

56 611 34 92

(biuro samorządu, F302)

56 611 34 03

(dziekanat, D221)