UWAGA!

Komplet dokumentów dot. wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się z:

- wniosku wydrukowanego z generatora,

- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (kopia do dokumentacji, oryginał do wglądu).

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną studenta

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną studenta można znależć w zakładce Dokumenty.

Znajdują się tam również wzory wybranych oświadczeń.

Uwaga! Od roku akademickiego 2019/2020 od osób ubiegających się o stypendium socjalne, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 528zł, wymagane jest załączenie zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej (pobrane z OPS w miejscu zamieszkania).

Jeżeli student nie dołączy do wniosku odpowiedniego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, zobowiązany jest do złożenia odpowiednich wyjaśnień i udokumentowania źródeł dochodu (np. świadczenie wychowawcze 500+, zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, dochód z gospodarstwa poniżej 1ha).

Jeżeli student nie uzasadni braku dołączenia zaświadczenia z OPS i nie udokumentuje źródeł utrzymania rodziny, stypendium nie może zostać przyznane (art. 88 ust 4 i 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Wnioski o stypendium

Przypominamy, że wniosek uznaje się za złożony dopiero w momencie, gdy do Wydziałowej Komisji Stypendialnej

wpłynie WNIOSEK wraz z KOMPLETEM DOKUMENTÓW.

 

Prosimy o nieużywanie zszywek do spięcia wniosków i dokumentów do nich dołączonych.

 

Prosimy również o sprawdzanie skrzynek pocztowych. 

W przypadku zauważenia braków w dokumentacji lub błędów w oświadczeniach o średnich dochodach

podczas ponownej weryfikacji wniosku, członkowie Komisji będą informować studentów drogą mailową.

Stawki stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Stypendium socjalne

 

Wysokość dochodu na osobe w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne nie może przekroczyć ___________ zł. 

 

Wysokość średniego dochodu

Wysokośc stypendium socjalnego

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość zwiększenia z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub obiekcie innym niż Dom Studencki wynosi ________ zł.

 

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stopień niepełnosprawności Wysokość stypendium specjalnego
lekki  
umiarkowany  
znaczny  

 

Decyzja o przyznaniu stypendium - prawo do odwołania się

W roku akademickim 2019/2020 obowiązują następujące zasady związane z wypłatami stypendiów oraz z odbiorem decyzji:

  1. Warunkiem koniecznym wypłacenia stypendium lub zapomogi jest odebranie decyzji o jego przyznaniu.
  2. Decyzja o przyznaniu stypendium lub zapomogi staje się prawomocna po upływie 14 dni od dnia jej odebrania. Przed upływem tego terminu decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. W praktyce oznacza to, że stypendium lub zapomoga może być wypłacone najwcześniej po upływie ww. terminu, z zastrzeżeniem pkt. 3.
  3. Istnieje możliwość zrzeknięcia się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz U. z 2017 r. poz. 1257), co można uczynić poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Po złożeniu tego oświadczenia:
    1. decyzja staje się ostateczna, prawomocna i podlega wykonaniu,
    2. od decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

Drogi studencie!

Jeżeli nie zamierzasz odwoływać się od decyzji możesz zrzec się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz U. z 2017 r. poz. 1257).

Wówczas zaproponujemy ci podpisanie oświadczenia o zrzeknięciu się prawa do wniesienia odwołania. Informujemy, że podpisanie tego oświadczenia jest DOBROWOLNE oraz że powoduje skutek opisany w pkt. 3 lit. a i b powyżej.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Odbiór decyzji

Informujemy, że warunkiem wypłaty stypendium jest odbiór decyzji o jego przyznaniu!

Dochód opodatkowany ryczałtem – zmiana

W związku z nowym sposobem obliczania dochodu opodatkowanego na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej od roku akademickiego 2017/2018 ulega zmianie sposób dokumentowania wysokości takiego dochodu. (opisanym w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.07.2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów  osiąganych przez osoby fizyczne).

Jeśli w rodzinie studenta są osoby, które prowadziły w roku 2018 działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, student zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia o średnich dochodach za 2018 rok ZAŚWIADCZENIE Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wzór takiego zaświadczenia znajduje się tutaj.

Jeśli w rodzinie studenta są osoby, które uzyskały dochód opodatkowany ryczałtem w roku 2018, student zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia o średnich dochodach za 2018 rok OŚWIADCZENIE członka rodziny o wysokości dochodu opodatkowanego ryczałtem (takie samo, jakie wymagane było w roku akademickim 2018/2019).

Konto bankowe

Do wygenerowania wniosku o stypendium socjalne, stypendium specjalne czy zapomogę niezbędne jest podanie w systemie USOS numeru konta bankowego.

Jak sprawdzić czy on jest? Należy wejść w zakładkę "Dla studentów -> Stypendia -> Konto bankowe studenta".

Co zrobić gdy go tam nie ma? Należy wejść w odpowiednia zakładkę i samodzielnie wprowadzić numer konta bankowego. Numer ten można również wprowadzić w końcowym etapie wypełniania wniosku o stypendium socjalne lub specjalne.

Jeśli w systemie USOS widnieje nieaktualny numer konta bankowego, konieczne będzie udanie się do dziekanatu w celu zmiany numeru konta przypisanego do konta studenta.

Uwaga

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego załączone do wniosku o stypendium socjalne powinno zawierać w nagłówku artykuły 27, 30B, 30C, 30 E i 30 F.

 

W związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi ulgi na dziecko (czyli dochodu z grupy dochodów nieopodatkowanych - kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ) informujemy, że w generatorze wniosków jest specjalne pole na wpisanie dochodów z tego tytułu - na ekranie dotyczącym trzeciej grupy dochodów - C -dochodów nieopodatkowanych.

W związku z tym, jeżeli urząd skarbowy zaświadcza w zaświadczeniu o wysokości wypłaconej w 2016 r. ulgi na dzieci, to należy ją wpisać w ekranie dotyczącym dochodów nieopodatkowanych, a NIE w ekranie dotyczącym dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli urząd skarbowy zsumował te dwie wielkości (dodał wypłaconą ulgę do dochodu i wynika to z treści zaświadczenia - patrz ponizej), trzeba kwotę ulgi potraktować oddzielnie w generatorze - odjąć od pozycji "dochód" i wpisać w ekran dochodów nieopodatkowanych. W ekranie dotyczącym dochodów opodatkowanych (tam gdzie są 4 pola do wypełnienia) należy wpisać wysokość dochodu, która zostaje po odjęciu ulgi. 

 

Kontakt

Adres korespondencyjny:

Wydziałowa Komisja Stypendialna

ul. Chopina 12/18

87-100 Toruń

Pokój:

F302

E-mail:

wks(AT)mat.umk.pl

Telefon:

56 611 34 92

(biuro samorządu, F302)

56 611 34 03

(dziekanat, D221)