22 XI 2017 - Zespoły utworzone!

22 listopada w Sali Konferencyjnej WMiI odbyło się spotkanie organizacyjne uczestników projektu ,,Programowanie Zespołowe 2.0''. W spotkaniu wzięło udział 27 uczniów - uczestników projektu, 6 opiekunów zespołów oraz koordynator projektu. Koordynator omówił regulamin projektu i odpowiedział na pytania uczestników. Następnie dokonano podziału uczniów na sześć zespołów i przydzielono im opiekunów.

 • Zespół I - 6 osób z GiLA  - opiekun mgr Krzysztof Czarkowski
 • Zespół II - 5 osób z X LO - opiekun dr Krzysztof Rykaczewski
 • Zespół III - 6 osób z X LO - opiekun mgr Michal Dudkiewicz
 • Zespół IV - 4 osoby z IV LO i 1 osoba z X LO - opiekun dr Piotr Przymus
 • Zespół V - 3 osoby z I LO, 1 osoba z IV LO i 1 osoba z X LO - opiekun dr Grzegorz Marczak
 • Zespół VI - 4 osoby z IV LO - opiekun mgr Damian Kurpiewski   

Do Zespołu VI dołączy wkrótce jeszcze jeden uczestnik projektu. Po zakończeniu zebrania zespoły odbyły krótkie spotkania z opiekunami i ustaliły plan spotkań na najbliższe tygodnie. 

Dokumenty:

20 XI 2017 - Zaproszenie na spotkanie organizacyjne

Zapraszamy wszystkich uczestników projektu na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 22 listopada 2017 r. o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń. Na spotkaniu omówione zostaną wszystkie sprawy organizacyjne związane z projektem. Uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły, a do zespołów zostaną przydzieleni opiekunowie. 

15 XI 2017 - Rekrutacja zakończona

Rekrutacja została zakończona. Do udziału w projekcie zgłosiło się 31 osób (23 uczniów i 8 uczennic). reprezentuja oni następujące szkoły:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - 3 uczniów,
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu - 4 uczennice i 5 uczniów,
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka - 1 uczeń
 • X Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha - 2 uczennice i 10 uczniów
 • Gimnazjum i Liceum Akademickie - 2 uczennice i 4 uczniów

Wkrótce odbędzie sie spotkanie organizacyjne.

25 X 2017 - Rekrutacja przedłużona

Informujemy, że rekrutacja do projektu Programowanie Zespołowe 2.0 została przedłużona do 10 listopada. Czekamy na dalsze zgłoszenia.

4 X 2017 - Rekrutacja rozpoczęta

4 X 2017 r. rozpoczęła się rekrutacja uczestników projektu Programowanie Zespołowe 2.0. Wydzial Edukacji UM Torunia rozesłał do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych szczegółowe informacje na temat możliwości i korzyści udziału uczniów w Projekcie. Zainteresowani uczniowie, za pośrednictwem nauczycieli otrzymają do wypełnienia ankietę diagnozującą ich zainteresowania i umiejętności informatyczne oraz motywację do pogłębiania wiedzy i chęć pracy w grupie. Termin zgłaszania uczestników został ustalony na 20 X 2017 r. 

Dokumenty:

Koordynator projektu

dr Bartosz Ziemkiewicz

pokój B319

e-mail: bartek AT mat.umk.pl

tel. (+48) 56 611 29 50

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego u 54 osób uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego przez ich udział w niekonwencjonalnych i nowatorskich modułach zajęć obejmujacych sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy i wykorzystujących zasoby uczelni (m.in.kadrę dydaktyczną, laboratoria komputerowe) na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń, która zaangażuje młodzież szkół ponadgimnazjalnych w działania naukowe i ich promocję.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu 54 osoby podniesą kompetencje w zakresie: umiejętności informatycznych, pracy zespołowej i współpracy z innymi, projektowania złożonych systemów informatycznych, stosowania zasad logicznego i analitycznego myślenia, systematycznej pracy i pozytywnego podjeścia do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu, dotrzymywania terminów i dbałości o szczegóły.

W ramach projektu zostaną również przygotowane ramowe scenariusze realizacji projektów zespołowych dla młodzieży szkolnej.

 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej

Całkowita wartość projektu: 210.675,00 zł
w tym:

84,28% środki europejskie: 177.556,89 zł

15,72% wkład krajowy 33.118,11 zł (dotacja celowa 14.878,11 zł + wkład własny 18.240,00 zł)