Gmach WMiI - Wokół rozbudowy

W dniu 13 października 2004 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 14 369 250 zł z funduszy strukturalnych UE na realizację projektu "Rozbudowa Wydziału Matematyki i Informatyki UMK i Regionalnego Studium Edukacji Informatycznej". Wraz z uprzednio pozyskanymi środkami: 3 104 750 zł dofinansowania ze strony Samorządu Wojewódzkiego, 685 000 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i 1 000 000 zł wkładu własnego UMK, daje to kwotę 19 159 000 zł zaplanowaną na przeprowadzenie inwestycji do końca 2006 roku.
     Nie istnieje jeszcze projekt techniczny przedsięwzięcia (ma powstać w I półroczu br.) i dlatego trudno mówić o szczegółach, ale przyjęta ogólna koncepcja nawiązuje do oryginalnych planów budynku z 1936 r. i przewiduje powstanie 3 wyodrębnionych funkcjonalnie budynków na zapleczu obecnego budynku Wydziału, równolegle do ulic Fredry, Krasińskiego i Moniuszki, połączonych między sobą i z głównym budynkiem holami komunikacyjnymi. W nowych budynkach znajdą się m.in.: sala wykładowa na 350 miejsc, sala szkoleniowo-konferencyjna, 10 laboratoriów komputerowych i 40 pokoi dla pracowników dydaktyczno-naukowych. Realizacja inwestycji zaspokoi bieżące potrzeby lokalowe Wydziału i stworzy możliwości jego dalszego rozwoju. Jest bowiem tak, że za imponującą fasadą gmachu przy ul. Chopina 12/18 kryją się pomieszczenia o powierzchni całkowitej ok. 5,5 tys. m2 (łącznie z zagospodarowanymi w 100% piwnicami!), co stanowi np. jedynie 40% powierzchni budowanego na Bielanach nowego gmachu Wydziału BiNoZ. Co więcej, obecny budynek jest słabo przystosowany do zajęć dydaktycznych (np. zbyt wąskie korytarze), ma za mało sal wykładowych i laboratoriów (zajęcia odbywają się praktycznie bez przerwy od godziny 8 do 20), a ponad 30% pomieszczeń (laboratoria, czytelnia biblioteki, pokoje pracownicze) jest zbyt niskich lub znajduje się na kondygnacji piwnicznej.
     Warto podkreślić, że realizacja inwestycji przyniesie korzyści nie tylko Wydziałowi Matematyki i Informatyki, ale znacznie podniesie konkurencyjność i prestiż całego UMK jako miejsca rozwijania nowych technologii. Przypomnijmy, że zaledwie próbujemy dorównać innym: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego niedawno otrzymały imponujące nowe siedziby, że budowany jest nowy (10 tys. m.kw.!) Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, planowana jest budowa nowego gmachu Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego zajmuje gruntownie odnowiony, ogromny gmach po dawnej Wojskowej Akademii Politycznej. Nie od rzeczy jest również stwierdzić, że przyszły kompleks budynków przy ul. Chopina 12/18 będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podczas gdy w obecnym budynku osoby takie czują się wyjątkowo obco) oraz że laboratoria Regionalnego Studium Edukacji Informatycznej są miejscem, gdzie wszyscy studenci UMK mogą - jeśli chcą tego władze ich wydziałów - zdobywać solidne podstawy praktyczne w zakresie technologii informacyjnych.
     Jako autor koncepcji i osoba bezpośrednio zaangażowana w merytoryczne przygotowanie projektu, pragnąłbym w tym miejscu zwrócić uwagę na kilka innych, mniej znanych aspektów starań o fundusze na rozbudowę gmachu Wydziału Matematyki i Informatyki. Decyzja Zarządu Województwa o dotacji ze środków strukturalnych Unii Europejskiej stanowi bowiem ukoronowanie czteroletniej, systematycznej współpracy władz wydziału z samorządem wojewódzkim w zakresie szeroko rozumianej budowy społeczeństwa informacyjnego w regionie. Po raz pierwszy publicznie zabrałem głos w tej sprawie podczas I Forum Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w maju 2000 r. Wystąpienie zostało zauważone, a propozycje wpisane do strategii rozwoju województwa. W rezultacie w 2002 i 2003 roku Uniwersytet otrzymał, w ramach tzw. kontraktu wojewódzkiego, dwa granty na łączną kwotę 500 tys. zł, dzięki którym istniejące na Wydziale Matematyki i Informatyki Studium Edukacji Informatycznej mogło zostać przekształcone w Regionalne Studium Edukacji Informatycznej. Obecna inwestycja jest naturalną kontynuacją tych działań.
     Tu dochodzimy do kolejnej sprawy wartej podkreślenia. Finansowanie rozbudowy gmachu wydziału nie jest charytatywnym gestem władz województwa na rzecz Uniwersytetu. Jest fragmentem szerzej zakrojonych działań, obejmujących budowę szerokopasmowej regionalnej sieci informacyjnej (do realizacji tego zadania została powołana Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.; jej udziałowcem jest m.in. Uniwersytet) oraz równoległą budowę m.in. systemu usług telemedycznych (eHealth) i nauczania na odległość (eLearning), a także systemu elektronicznego dostępu do usług urzędów publicznych (eGovernment). Bardzo ważne jest również przygotowanie społeczeństwa województwa do korzystania z oferowanego wachlarza usług. Odnosi się to zwłaszcza do osób w wieku 30-50 lat, które z racji wieku i pozycji mają istotny wpływ na rozwój regionu, będą aktywne jeszcze przez wiele lat, ale w zakresie technologii informacyjnych są na ogół samoukami lub zgoła nie mają żadnych umiejętności. Regionalne Studium Edukacji Informatycznej pomyślane jest jako miejsce masowych szkoleń oraz koordynacji kształcenia w zakresie technologii informacyjnych na skalę wojewódzką.
     Powodzenie całego programu powinno przynieść mieszkańcom regionu już niedługo wzrost jakości życia - poprzez usprawnienie funkcjonowania urzędów i rozwój usług telemedycznych i edukacyjnych. W dalszej perspektywie powinno nastąpić również istotne przyspieszenie gospodarcze. Czy wszystkie zamierzone cele zostaną zrealizowane? Nie wiadomo, zależy to od wielu czynników, w tym rozwoju sytuacji politycznej w kraju. Jedno jest jednak pewne: już został zrobiony bardzo dobry początek! Na podstawie projektu eRegion przygotowanego przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną, władze województwa kujawsko-pomorskiego zdołały pozyskać najwyższe w skali kraju środki strukturalne na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Jeśli w województwie dolnośląskim na jednego mieszkańca przypada 6 zł takich środków (w okresie 2004-2006), to w kujawsko-pomorskim aż 30 zł. W żadnym innym regionie nie przygotowano projektu o podobnym stopniu złożoności. To osiągnięcie nie byłyby możliwe bez stabilnej i konsekwentnej polityki władz samorządowych, a zwłaszcza żelaznej woli politycznej marszałka województwa, p. Waldemara Achramowicza.
     W tej beczce miodu jest jednak i łyżka dziegciu. Mimo licznych starań, podjętych jeszcze w 2002 roku i wspartych formalnym Stanowiskiem Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UMK z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie rozbudowy gmachu Wydziału, do momentu rozstrzygnięcia konkursu nie został przygotowany projekt techniczny inwestycji, jak zgaduję, z powodów natury finansowej. W międzyczasie nastąpiła zmiana przepisów i okazało się konieczne sporządzenie dodatkowego dokumentu (tzw. programu funkcjonalno-użytkowego, obecnie w przygotowaniu). W rezultacie kaskadowych opóźnień, najbardziej optymistyczny scenariusz przewiduje rozpoczęcie budowy w sierpniu bieżącego roku. Ponieważ całość inwestycji musi zostać zakończona do końca 2006 roku, jej realizacja może przebiegać w nerwowej atmosferze, towarzyszącej napiętym terminom. Trudności zostaną jednak z pewnością przezwyciężone i od 2007 roku członkowie społeczności Wydziału Matematyki i Informatyki będą mogli pracować i studiować w naprawdę dobrych warunkach.

Adam Jakubowski
dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UMK