Aktualności

Procedura odbywania praktyki przedmiotowo-metodycznej ciągłej z matematyki przez studentów WMiI

 1. Student rejestruje się w systemie USOS na odpowiedni przedmiot:
  1. Studenci III roku studiów I stopnia specjalności nauczycielskich (po praktyce wrześniowej) na przedmiot ,,Praktyka ciągła z matematyki"
  2. Studenci II roku studiów II stopnia specjalności nauczycielskich (po praktyce wrześniowej) na przedmiot ,,Praktyka ciągła z matematyki";
 2. Na spotkaniu z wydziałowym opiekunem praktyki student otrzymuje tzw. list Dziekana do Dyrekcji z prośbą o przyjęcie studenta na praktykę.
 3. Następnie należy w całości wydrukować (dwustronnie) dokument „Zgoda Dyrekcji Szkoły" (zawiera on wzór zgody dyrekcji szkoły na przyjęcie praktykanta oraz regulamin praktyki). Na pierwszej stronie należy wypełnić swoje dane.
 4. Z powyżej wymienionymi dokumentami (tzn. wzór ,,Zgody…" wraz z regulaminem oraz ,,list Dziekana…") student zgłasza się do wybranej przez siebie szkoły z prośbą o przyjęcie na praktykę.
 5. Regulamin praktyki zostaje wręczony dyrekcji szkoły, zaś wypełnioną i podpisaną przez dyrektora szkoły „Zgodę…" student dostarcza wydziałowemu opiekunowi praktyki w wyznaczonym terminie.
 6. Przed rozpoczęciem praktyki student ma obowiązek zapoznać się z regulaminem praktyki, a w jej trakcie prowadzić skrupulatną dokumentację.
 7. Zgodnie z Regulaminem Ciągłej Praktyki Przedmiotowo-Metodycznej z Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki podstawą zaliczenia praktyki jest dostarczenie w wyznaczonym terminie wydziałowemu opiekunowi praktyki:
  1. Zeszytu obserwacji prowadzonego zgodnie z zaleceniem wydziałowego opiekuna praktyki;
  2. Pięciu, potwierdzonych podpisem nauczyciela konspektów z lekcji prowadzonych;
  3. Kompletnie wypełnionych następujących dokumentów (które należy wydrukować ze strony praktyk przedmiotowo-metodycznych): ,,Dziennik praktyki ciągłej z matematyki – wersja dłuższa/krótsza", ,,Harmonogram praktyki ciągłej z matematyki" i ,,Opinia nauczyciela o przebiegu praktyki ciągłej z matematyki"