Ogłoszenia

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAWIESZONE 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych z udziałem studentów do 25 marca DOTYCZY TAKŻE PRAKTYK REALIZOWANYCH POZA UMK.

 
 

Praktyki w oddziałach PFRON

W dniu 24 listopada 2017 zostało podpisane porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich pomiędzy UMK i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Na mocy porozumienia można odbywać praktyki w dowolnym oddziale PFRON w Polsce.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk zawodowych  w ramach w/w porozumienia  proszone są o kontakt z wydziałowym opiekunem praktyk zawodowych.

Informacje bieżące

W dniu 8.01.2020 (środa) o godz. 10:15 w sali S9 odbyło się spotkanie dotyczące obowiązku realizacji praktyki zawodowej na studiach I stopnia dla studentów kierunków:

  1. matematyka – specjalności nienauczycielskie,
  2. informatyka, 
  3. informatyka – studia inżynierskie 
  4. matematyka i ekonomia (studia międzyobszarowe),
  5. matematyka stosowana.

Cel spotkania: przybliżenie procedur związanych z rozpoczynaniem, przebiegiem i rozliczaniem praktyk.

Prezentacja zawierająca zbiór najważniejszych informacji przekazanych na spotkaniu informacyjnym:  [ PREZENTACJA ]

 

 

Od dnia 1 grudnia 2014 r. opiekunem zawodowych praktyk studenckich jest mgr Andrzej Polewczyński (p. B111, email: ap@mat.umk.pl).

Dyżur w semestrze letnim r. akad. 2019/2020

wtorek, 14:00-15:00

 

Uwaga ! zgłaszanie praktyki zawodowej rozliczanej w trybie 1 (własna propozycja) - wymagającym podpisania dokumnetów: porozumienia i  planu praktyki  - jest możliwe do końca maja 2020..

 

 Uwaga!

Informujemy, że od 1 września 2014 roku obowiązuje nowy Regulamin zawodowych praktyk studenckich. Z jego treścią można zapoznać się tutaj.

Wszystkie osoby, które rozpoczynają praktykę zawodową po wrześniu 2014 roku lub później, rozliczają ją zgodnie z nowym regulaminem. Oznacza to, że oprócz dotychczasowych warunków zaliczenia praktyki, które nie nie ulegają zmianie, dodatkowym, nowym warunkiem jest zapoznanie się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronach WWW Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK, a następnie rozwiązanie testu sprawdzającego umieszczonego na platformie Moodle w kursie Praktyki zawodowe-test.

Opiekun zawodowych praktyk studenckich

mgr Andrzej Polewczyński
pokój B111,
e-mail: ap@mat.umk.pl
tel.: 56 611 2905

Dyżur w semestrze letnim r. akad. 2019/2020

wtorek, 14:00-15:00

Uwaga ! zgłaszanie praktyki zawodowej rozliczanej w trybie 1 (własna propozycja) - wymagającym podpisania dokumnetów: porozumienia i  planu praktyki  - jest możliwe do końca maja 2020.

 

Dokumenty dotyczące praktyk

Dokumenty regulujące zasady odbywania praktyk studenckich przez studentów WMiI UMK:

- ZARZĄDZENIE Nr 100 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich.

- REGULAMIN ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH Wydziału Matematyki i Informatyki UMK z dnia 1 września 2017 r.

Dokumenty związane  z procedurami praktyk są tworzone w Portalu praktyk zawodowych skąd mogą być pobierane przez studenta i drukowane.

Umowy UMK z pracodawcami

Skorzystaj z ofert praktyk oferowanych za pośrednictwem Biura Karier UMK

https://www.biurokarier.umk.pl/praktyki-na-podstawie-umowy-zbiorowej

Pośrednictwo WMiI w organizowaniu praktyk

Osoby, które chcą odbywać praktykę zawodową w jednej z poniższych instytucji proszone są o zgłoszenie się w tej sprawie do opiekuna zawodowych praktyk studenckich.

UWAGA! oferta powiązana jest z trybem pierwszym rozliczania praktyki.

  1. Santander Bank Polska 1 Oddział w Toruniu, ul. Krasińskiego 2, 87-100 Toruń (praktyki dla studentów kierunków: matematyka specjalności nienauczycielskich, studiów międzykierunkowych matematyka i ekonomia).
  2. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Oddział w Toruniu, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń (praktyki dla studentów kierunków: matematyka specjalności nienauczycielskich, studiów międzykierunkowych matematyka i ekonomia).
  3. Bank PEKAO S.A. I/O w Toruniu, ul. Wielkie Garbary 11, 87-100 Toruń (praktyki dla studentów kierunków: matematyka specjalności nienauczycielskich, studiów międzykierunkowych matematyka i ekonomia).
  4. Simplito Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 7/2, 87-100 Toruń (praktyki dla studentów informatyki).
  5. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące obowiązkowych praktyk zawodowych

 

Chcę przedstawić własną propozycję miejsca odbywania praktyki w wybranym przez siebie zakładzie pracy. Od czego mam zacząć?

Zarejestruj się w portalu  praktyk i wybierz odpowiedni dla Ciebie tryb odbywania praktyki: https://www.mat.umk.pl/group/wmii/praktyki-zawodowe

Kolejne  kroki  postępowania będą  wskazywane Ci za pomocą komunikatów portalu praktyk.

Dokumenty: porozumienie i plan praktyki - związane z rozpoczęciem praktyki w trybie własnej propozycji   należy składać do końca maja.

Kto pisze plan mojej praktyki zawodowej?

Instytucja przyjmująca na praktyki.

Podpowiedzią będzie program praktyk z Regulaminu zawodowych praktyk studenckich Wydziału Matematyki i Informatyki UMK:

Poznanie struktur organizacyjnych i mechanizmów funkcjonowania podmiotu gospodarczego […], w którym realizowana jest praktyka.

Zapoznanie się ze sposobami wykorzystywania narzędzi matematycznych, ekonomicznych lub  informatycznych w działalności zakładu pracy.

Udział w projektach i pomoc w realizacji zadań związanych z zastosowaniami matematyki, ekonomii lub informatyki realizowanych przez zakład pracy.

Są to ogólne wytyczne. Punkty planu praktyki wynikać powinny ze specyfiki działalności firmy.

Chcę uzyskać zaliczenie na podstawie wykonywanej przez siebie pracy lub innej działalności o charakterze spełniającym wymagania programu praktyki. Od czego mam zacząć?

Zarejestruj się w systemie praktyk i wybierz odpowiedni dla Ciebie tryb odbywania praktyki: https://www.mat.umk.pl/group/wmii/praktyki-zawodowe.  

Kolejne  kroki  postępowania będą  wskazywane Ci za pomocą komunikatów portalu praktyk.

Studiuję na kierunku matematyka. W jakich instytucjach mogę odbywać praktykę?

Studenci kierunku matematyka mogą odbywać praktykę np. w Urzędzie Statystycznym, w bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach rachunkowych, działach księgowości różnych instytucji, Urzędach Skarbowych, Urzędach Gmin, Urzędach Miejskich, Urzędzie Marszałkowskim, Urzędach Pracy, itd.

Studiuję na studiach I stopnia Niestacjonarnego Studium Informatyki. Czy obowiązuje mnie odbycie praktyki zawodowej?

Tak. Jeśli jest to licencjat - Twoja praktyka musi trwać 3 tygodnie. Na studiach inżynierskich obowiązuje praktyka 4-tygodniowa.

Do kiedy przyjmowane są dokumenty w roku akademickim ?

Dokumenty: porozumienie i plan praktyki - związane z rozpoczęciem praktyki w trybie własnej propozycji   należy składać do końca maja.

Jak długo trwa praktyka obowiązkowa?

To zależy. Jeśli studiujesz na kierunku matematyka - specjalności nienauczycielskiej lub kierunku informatyka (studia licencjackie: stacjonarne i niestacjonarne), to Twoja praktyka musi trwać 3 tygodnie.

Jeśli studiujesz na kierunku informatyka (studia inżynierskie) lub kierunku matematyka i ekonomia lub na kierunku matematyka stosowana to praktyka obowiązkowa musi trwać 4 tygodnie.

Jakie dokumenty muszę dostarczyć, by zaliczyć odbytą praktykę?

Kolejne kroki procedury rozliczania praktyki otrzymujesz zawsze w wiadomościach
z systemu portalu https://www.mat.umk.pl/group/wmii/praktyki-zawodowe

Pracuję jako informatyk (jestem zatrudniony na stanowisku informatyka, na podstawie umowy o pracę). Czy jestem zobowiązany odbyć praktykę?

Można ubiegać się o zaliczenie praktyki na podstawie wykonywanej pracy lub innej działalności o charakterze spełniającym wymagania programu praktyki.  

Dokumentacja w oparciu, o którą można ubiegać się o zaliczenie praktyki to: podanie do dziekana wygenerowane z portalu praktyk, wraz  ze wskazanymi w jego treści i dostarczonymi do wydziałowego opiekuna praktyk dokumentami załączników: umowy o pracę, dokumentów poświadczających jej zrealizowanie (np. zaświadczenie od pracodawcy z wyszczególnieniem wykonywanych przez studenta/pracownika  obowiązków  na stanowisku pracy, dokumenty finansowe, opinia pracodawcy). 

Zarejestruj się w portalu praktyk https://www.mat.umk.pl/group/wmii/praktyki-zawodowe
 i  wybierz tryb, w którym chcesz zaliczać praktykę. Kolejne wiadomości od systemu wskażą Ci sposób postępowania.