Dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, wygenerowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i podpisane,
  • życiorys naukowy zawierający informacje o ukończonych studiach, temacie i rezultatach pracy magisterskiej, zainteresowaniach naukowych w zakresie matematyki (w tym - ewentualnie - opis proponowanego projektu badawczego) oraz nazwisko promotora pracy magisterskiej;
  • poświadczona przez UMK kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku braku suplementu - indeksy); osoby, które ukończą studia w roku akademickim 2017/2018 mogą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów; odpis dyplomu należy przedstawić przed wydaniem decyzji o przyjęciu na studia;
  • pracę magisterską;
  • pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzoną przez opiekuna pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego;
  • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje;
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia badawcze (publikacje, referaty na konferencjach itp.);
  • 3 aktualne fotografie (w tym 1 w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W uzasadnionych przypadkach osoby kończące studia w roku akademickim 2017/2018 mogą przedłożyć pracę magisterską i zaświadczenie o ukończeniu studiów bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną.

Kandydaci nie wnoszą opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia doktoranckie.

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie studiów doktoranckich WMiI UMK w Toruniu, ul. Chopina 12/18, pok. D210, tel. 56 611-34-31 w terminie od 1 czerwca 2018 do 4 września 2018 r.

Termin rejestracji w systemie IRK: od 1 czerwca 2018 do 4 września 2018 r. do godz. 13.00

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 5 września 2018 r.

Termin ogłoszenia wyników: 7 września 2018 r.

 

Wymagania

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. O przyjęciu decydować będzie wynik postępowania kwalifikacyjnego. Od kandydatów oczekuje się znajomości dziedziny, w której pragną się specjalizować, oraz dobrej ogólnej wiedzy matematycznej w zakresie studiów uniwersyteckich.

Zakres podstawowej tematyki rozmowy kwalifikacyjnej

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje jedno pytanie dotyczące problematyki pracy magisterskiej oraz dwa pytania dotyczące zagadnień z podanej wyżej listy. Przed rozpoczęciem rozmowy kandydat wybiera trzy grupy zagadnień, których dotyczyć będą te dwa pytania.

Studia doktoranckie polegają na realizacji indywidualnie ustalonego programu studiów oraz pracy badawczej pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego.