Dla sponsorów Dla sponsorów

Szanowni Pańśtwo,

aby Fundacja mogła spełniać swoje cele statutowe, potrzebujemy wsparcia sponsorów.  Uzyskane fundusze przeznaczymy na działalność statutową Fundacji, w szczególności na wparcie dla studentów, organizację pozaprogramowych zajęć dodatkowych, wsparcie dla pracy naukowej pracowników. 

 

 

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę otrzymania tytułu Sponsora Fundacji Rozwoju Informatyki.

 

Złoty Sponsor

 
 • stałe wsparcie finansowe długoterminowych projektów i programów realizowanych przez fundację w ramach jej działań statutowych
 
Złoty Sponsor otrzymuje:
 
 • tytuł PARTNERA PROGRAMOWEGO Fundacji do wykorzystania we wszystkich materiałach reklamowych i promocyjnych,
 • umieszczenie logo Sponsora na wszystkich materiałach reklamowych Fundacji,
 • umieszczenie informacji na głównej stronie internetowej Fundacji z linkiem do strony Sponsora,
 • możliwość postawienia rollupu w trakcie wydarzeń organizowanych przez Fundację.

Srebrny Sponsor

 • jednorazowe wsparcie wydarzeń organizowanych przez Fundację
 
Srebrny Sponsor otrzymuje:
 
 • tytuł Sponsora akcji do wykorzystania we wszystkich materiałach reklamowych i promocyjnych, umieszczenie logo i banerów Sponsora na wszystkich materiałach informacyjnych wydarzenia
 • umieszczenie logo Sponsora we wszystkich informacjach promocyjnych wysyłanych do mediów,  
 • informacja o Sponsorze na stronie internetowej wydarzenia,
 • możliwość postawienia rollupu w trakcie sponsorowanego wydarzenia.
 
Więcej informacji pod numerem telefonu 513750149
Image

Dotychczasowi sponsorzy Dotychczasowi sponsorzy

Fundacja Rozwoju Informatyki WMiI UMK działa pod patronatem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu

 

DZIAŁALNOŚĆ

Celem Fundacji jest prowadzenie dział alnoś ci społ ecznie uż ytecznej w sferze zadań  publicznych na rzecz
 • środowiska akademickiego, a w szczególności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • nauki, polegającej na wsparciu badań  naukowych;
 • edukacji, oświaty i wychowania, w tym również  polegającej na kształceniu studentów;
 • kultury i sztuki;
 • działalności charytatywnej;
 • wsparcia osób niepełnosprawnych, w szczególności wsparcia ich rozwoju naukowego;
 • wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wspomagania rozwoju technologii, techniki, wynalazczości i innowacyjności
 • projektowania, rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań  technicznych w praktyce gospodarczej;
 • wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 • integracji mię dzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami naukowymi;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju kontaktów nauki i biznesu;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
2. W szczególności celem Fundacji jest wspieranie pracowników i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 

Wspieramy również edukację informatyki.

Fundacja rozwija aplikację mobilną, pozwalającą uczyć dzieci (nawet w wieku przedszkolnym) programowana.