Image

Statut Fundacji Rozwoju Informatyki Statut Fundacji Rozwoju Informatyki

STATUT

FUNDACJI ROZWOJU INFORMATYKI 

WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UMK

 

Z potrzeby wsparcia rozwoju Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dzięki inicjatywie Dziekana Wydziału prof. dr. hab. Sławomira Rybickiego oraz całej Rady Wydziału aktem notarialnym sporządzonym w Toruniu w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Szczytnej pod numerem 2/1 przed notariuszem Danutą Wróbel dnia 18.06.2014 z woli wymienionych w nim fundatorów została ustanowiona Fundacja Rozwoju Informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki UMK.

 

§ 1

Postanowienia początkowe

Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

Fundacja nosi nazwę Fundacja Rozwoju Informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, i dalej zwana jest Fundacją. Fundacja posługuje się skróconą nazwą Fundacja Rozwoju Informatyki WMiI UMK.

Fundacja posługuje się w języku angielskim nazwą Computer Science Development Foundation of Faculty of Mathematics and Computer Science Nicolaus Copernicus University in Torun.Fundacja posługuje się w języku angielskim skróconą nazwą Computer Science Development Foundation FMaCS NCU.

Siedzibą Fundacji jest Toruń, a działa ona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

Fundacja ma osobowość prawną.

Fundacja używa pieczęci ze swoją nazwą.

Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Nadzór nad Fundacją w sferze działalności jako organizacji pożytku publicznego sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

Fundacja stosuje Zasady Dobrych Praktyk Europejskiego Centrum Fundacji (EFC).

Fundacja może ustanowić certyfikaty, nagrody, wyróżnienia, odznaki i medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

Fundatorami Fundacji są

prof. dr hab. Sławomir Rybicki;

dr hab. Grzegorz Jarzembski, prof. UMK;

dr hab. Stanisław Kasjan, prof. UMK;

dr Andrzej Kurpiel;

dr Błażej Zyglarski;

 

§ 2

Działalność pożytku publicznego

1. Fundacja działa na rzecz pożytku publicznego.

 

§ 3

Działalność statutowa Fundacji

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych na rzecz 

środowiska akademickiego, a w szczególności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

nauki, polegającej na wsparciu badań naukowych; 

edukacji, oświaty i wychowania, w tym również polegającej na kształceniu studentów; 

kultury i sztuki; 

działalności charytatywnej; 

wsparcia osób niepełnosprawnych, w szczególności wsparcia ich rozwoju naukowego;

wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

wspomagania rozwoju technologii, techniki, wynalazczości i innowacyjności 

projektowania, rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 

integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami naukowymi; 

promocji i organizacji wolontariatu; 

rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju kontaktów nauki i biznesu; 

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. 

 

W szczególności celem Fundacji jest wspieranie pracowników i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który ma nieoceniony wkład w rozwój nauki i nowoczesnych technologii.

Cele te Fundacja realizuje poprzez:

inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności naukowej i badawczej w zakresie realizacji celów statutowych;

inicjowanie, planowanie i prowadzenie prac naukowych w sferze badań naukowych WMiI, w szczególności informatyki stosowanej i informatyki teoretycznej;

inicjowanie, planowanie, prowadzenie i zlecanie kampanii informacyjnych i promocyjnych propagujących działalność Fundacji;

prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób pokrzywdzonych przez los, w tym szczególnie na rzecz byłych i obecnych pracowników i studentów WMiI UMK;

wspieranie działalności organizacji studenckich i studenckich kół naukowych;

wspieranie wydarzeń naukowych, artystycznych, społecznych, charytatywnych i sportowych oraz upowszechnianie nauki, kultury i sportu wśród młodzieży akademickiej;

fundowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych, których działalność szczególnie pomaga w realizacji celów statutowych Fundacji;

fundowanie stypendiów oraz innej pomocy materialnej studentom, w szczególności studentom WMiI UMK;

pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych oraz wsparcia organizacyjnego osób trzecich dla realizacji celów statutowych Fundacji;

współpracę z mediami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, organizacjami naukowymi, szkołami wyższymi z Polski i zagranicy, przedsiębiorstwami oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz nauki;

realizację projektów finansowanych bądź współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, budżetu Państwa oraz dobrowolnych wpłat instytucji i osób prywatnych;

pozyskiwanie środków służących podnoszeniu poziomu wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych i ogólnospołecznych środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym lub/i wymagających wsparcia w tym zakresie;

inicjowanie i realizację przedsięwzięć na rzecz środowiska akademickiego i lokalnego, w tym studentów, absolwentów i pracowników WMiI  oraz ich rodzin;

prowadzenie działalności popularyzatorskiej nauki wśród wybranych środowisk województwa Kujawsko-Pomorskiego i Polski, w szczególności mającej na celu podwyższenie konkurencyjności i atrakcyjności Wydziału Matematyki i Informatyki jako miejsca studiowania;

wspieranie rozwoju studentów i młodej kadry naukowej;

wspieranie transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,  przedsiębiorczości akademickiej;

prowadzenie działań na rzecz dopasowania profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy;

prowadzenie działalności edukacyjnej wśród młodzieży, w szczególności organizowanie kursów dokształcających i zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

podwyższanie konkurencyjności WMiI;

wspieranie aktywności naukowej studentów i pracowników WMiI;

udzielanie pomocy socjalnej.

Dla realizacji swych celów Fundacja może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z fundacjami lub innymi organizacjami krajowymi lub zagranicznymi.

Dla realizacji swych celów Fundacja może tworzyć i wyodrębniać podległe jednostki organizacyjne, w szczególności oddziały.

 

§4

Majątek Fundacji

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz środki finansowe i przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej.

Fundusz założycielski stanowią wkłady wniesione przez fundatorów w wysokości 3500 PLN (2000 PLN przeznaczone na działalność statutową a 1500 PLN na działalność gospodarczą) w następujących kwotach:

Sławomir Rybicki - 700 PLN;

Grzegorz Jarzembski - 700 PLN;

Stanisław Kasjan – 700 PLN

Andrzej Kurpiel - 700 PLN;

Błażej Zyglarski - 700 PLN.

Dochodami Fundacji są:

dobrowolne świadczenia, darowizny, spadki i zapisy pochodzące od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych;

zbiórki publiczne, także za pomocą mediów elektronicznych;

odsetki kapitałowe, dochody z nabytego przez Fundację majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych;

dochody z imprez publicznych;

subwencje i dotacje;

nawiązki sądowe;

dochody z prowadzonej działalności gospodarczej;

dochody z realizowanych projektów;

innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

Niniejszy statut zabrania fundacji:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi”;

przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w §3 ust. 3 może uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych. W tym celu mogą być tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze.

Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji wyodrębnić fundusze przeznaczone na realizację poszczególnych celów Fundacji.

 

§5

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, zakład bądź bezpośrednio przez samą Fundację. Działalność gospodarcza może polegać także na udziale w spółce handlowej lub cywilnej. Fundacja może nabywać akcje i udziały spółek oraz tworzyć spółki bądź przystępować do nich.

Zakres działalności gospodarcze fundacji:

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

63.12.Z Działalność portali internetowych;

63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i  technicznych;

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;

85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych;

85.42.B Szkoły wyższe;

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

94.12.Z  Działalność organizacji profesjonalnych;

94.99.Z  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

58.11.Z Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

Cały dochód, jaki Fundacja uzyskuje z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w niniejszym paragrafie, jest przeznaczony na finansowanie działalności statutowej.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Księgowość Fundacji jest prowadzona przez zewnętrzne biuro rachunkowe wybrane przez Zarząd Fundacji

 

§6

Organy Fundacji

Organami Fundacji są: Rada Fundacji, Zarząd Fundacji i Komisja Rewizyjna Fundacji.

Nie można być jednocześnie członkiem więcej niż jednego organu Fundacji.

Decyzje i uchwały Rady Fundacji, Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków organu. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdza Rada Fundacji. 

Regulamin pracy Zarządu Fundacji zatwierdza Rada Fundacji. 

Rada WMiI wybiera członków Komisji Rewizyjnej. Członków pierwszego składu Komisji Rewizyjnej wybierają Fundatorzy.

Członkowie organów Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo, z zastrzeżeniem ust 8.

Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji, na zasadach i wysokości ustalonej przez Radę Fundacji.

Członkowie organów Fundacji mogą uzyskać zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją, w tym kosztów noclegów, podróży oraz diet lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Z ważnych przyczyn Rada WMiI na wniosek Dziekana WMiI może odwołać członka Rady Fundacji lub Komisji Rewizyjnej Fundacji przed upływem kadencji. Może również uzupełnić skład danego organu w razie zmniejszenia się jego składu wskutek śmierci lub rezygnacji jego członków.

Członkowie wszystkich organów Fundacji mają obowiązek:

działania w najlepszym interesie Fundacji,

unikania wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów,

niezwłocznego ujawniania wszelkich zaistniałych konfliktów interesów.

§7

Rada Fundacji

W skład Rady Fundacji wchodzi Dziekan WMiI oraz od 3 do 10 członków powoływanych przez Radę Wydziału na wniosek Dziekana WMiI.

Dziekan WMiI jest Przewodniczącym Rady Fundacji i kieruje pracami Rady.

Kadencja powoływanych członków Rady trwa 4 lata i rozpoczyna się dnia 1 września roku następującego po roku wyborów władz Wydziału. Członkowie Rady Fundacji pierwszej kadencji zostaną powołani przez Fundatorów po ustanowieniu Fundacji, a ich kadencja zakończy się dnia 31 sierpnia 2017 r. 

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

opiniowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazywanych do decyzji Rady,

podejmowanie decyzji o tworzeniu lub przystępowaniu do innych organizacji krajowych i zagranicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

uchwalanie wynagradzania członków Zarządu Fundacji,

zatwierdzanie decyzji Zarządu Fundacji powodujących powstanie zobowiązań dla Fundacji przekraczających jednorazowo kwotę ustaloną w regulaminie pracy Zarządu Fundacji,

nadawanie w porozumieniu z Zarządem i z jego udziałem wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym dla WMiI lub działalności Fundacji.

Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady 

z własnej inicjatywy, 

na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, zgłoszony na piśmie; w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje się w ten sposób, że członkowie Rady są powiadamiani o miejscu, terminie (data, godzina) oraz porządku drogą elektroniczną (na wskazany przez członka Rady adres poczty elektronicznej) lub listownie, co najmniej na 7 dni wcześniej. W ważnych przypadkach Przewodniczący Rady Fundacji może ten termin skrócić.

Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.

W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady Fundacji mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na adres poczty elektronicznej wyznaczonego członka Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji, za pomocą faksu na wskazany numer, połączenia wideokonferencyjnego lub poprzez złożenie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków Rady Fundacji. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły podpisywane przez przewodniczącego Rady. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz ewentualne inne załączniki

W posiedzeniu Rady Fundacji mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw personalnych dotyczących bezpośrednio całego Zarządu lub jego poszczególnych członków.  

 

§8

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji, a w jego skład wchodzą: prezes, sekretarz i od jednego do trzech członków wybranych przez Radę Fundacji, spośród osób niebędących członkami Rady Fundacji - na okres czteroletni.

Zarząd Fundacji pierwszej kadencji zostanie powołany po ustanowieniu Fundacji przez Fundatorów Fundacji.

Szczegółowy zakres uprawnień Zarządu Fundacji określa regulamin organizacyjny Zarządu, uchwalony przez Radę Fundacji.

Zakres działania Zarządu Fundacji:

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

wykonywanie uchwał Rady Fundacji;

podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;

zatrudnianie pracowników Fundacji;

w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;

sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji;

Sprawowanie zarządu majątkiem fundacji.

Zarząd Fundacji może korzystać ze świadczeń wolontariuszy odpowiadających świadczeniu pracy.

Zarząd Fundacji może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

§9

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Zarząd.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3 składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

W sprawach bieżącego zarządu decyzje jednoosobowo podejmuje Prezes Zarządu, w tym w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do kwoty 1.000,- zł (słownie: jednego tysiąca złotych).

Do zawierania umów o pracę lub umów cywilnoprawnych niezbędnych dla realizacji celów Fundacji upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 

§10

Komisja Rewizyjna Fundacji

Organem nadzoru Fundacji jest Komisja Rewizyjna Fundacji.

Komisja Rewizyjna Fundacji składa się z 3 członków powoływanych przez Radę WMiI na wniosek Dziekana WMiI. Członkowie pierwszej kadencji zostaną powołani po ustanowieniu Fundacji przez Fundatorów.

Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i rozpoczyna się po upływie 1 roku od wyborów władz Wydziału. 

Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.

Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i Rady Fundacji, niepodlegającym im w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, przy czym jej członkowie:

nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Fundacji należy:

ustalenie regulaminu prac Komisji;

kontrola działalności Zarządu Fundacji, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji;

składanie wniosków do Rady Fundacji w przedmiocie przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu z wykonania zadań statutowych;

składanie wniosków do Rady Fundacji w sprawie odwołania, przed upływem kadencji, Zarządu lub poszczególnych jego członków.

 

§11

Zmiany statutu

Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji  z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

Zmiana statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji, powziętej w głosowaniu jawnym większością dwóch trzecich głosów przy obecności dwóch trzecich członków Rady.

 

§12

Likwidacja  Fundacji

Fundacja może ulec likwidacji z mocy uchwały Rady Fundacji, powziętej w głosowaniu jawnym, większością dwóch trzecich głosów przy obecności dwóch trzecich członków Rady, 

Fundacja może ulec likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych do realizacji celów, dla których była powołana. 

Majątek Fundacji przechodzi wówczas na własność Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Prezes Fundacji, lub inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji. 

 

§13

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się 

odpowiednie przepisy prawa dotyczące fundacji oraz organizacji pożytku publicznego i wolontariatu;

Zasady Dobrych Praktyk Europejskiego Centrum Fundacji (EFC). 

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji, ani wyodrębnionych finansowo i organizacyjnie jednostek.

Do odpowiedzialności członków Zarządu, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników i tajemnicy służbowej.

Fundacja Rozwoju Informatyki WMiI UMK działa pod patronatem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu

 

DZIAŁALNOŚĆ

Celem Fundacji jest prowadzenie dział alnoś ci społ ecznie uż ytecznej w sferze zadań  publicznych na rzecz
 • środowiska akademickiego, a w szczególności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • nauki, polegającej na wsparciu badań  naukowych;
 • edukacji, oświaty i wychowania, w tym również  polegającej na kształceniu studentów;
 • kultury i sztuki;
 • działalności charytatywnej;
 • wsparcia osób niepełnosprawnych, w szczególności wsparcia ich rozwoju naukowego;
 • wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wspomagania rozwoju technologii, techniki, wynalazczości i innowacyjności
 • projektowania, rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań  technicznych w praktyce gospodarczej;
 • wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 • integracji mię dzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami naukowymi;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju kontaktów nauki i biznesu;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
2. W szczególności celem Fundacji jest wspieranie pracowników i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 

Wspieramy również edukację informatyki.

Fundacja rozwija aplikację mobilną, pozwalającą uczyć dzieci (nawet w wieku przedszkolnym) programowana.