Image

Nasi klienci Nasi klienci

 

Usługi Usługi

Fundacja Rozwoju Informatyki może podjąć się szeregu działań komercyjnych, związanych z szeroko pojętą informatyką.

 
Dzięki ścisłej współopracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK oraz jego wybitnymi pracownikami, mamy możliwość wykonać między innymi następujące zlecenia komercyjne:
 
 • projektowanie, analiza architektury, implementacje oraz wdrożenia złożonych systemów informatycznych w szerokim zakresie technologii i tematyki. Na przykład:
  • Technologie mobilne (iOS, Android, Windows Phone),
   • Technologie webowe (systemy portalowe)
  • Systemy gridowe,
  • Systemy rozproszone,
  • Sieci neuronowe,
  • Algorytmy genetyczne,
  • Bioinformatyka,
  • Hurtownie danych.
 • przygotowywanie profesjonalnych ekspertyz z zakresu szeroko pojętej technologii IT,
 • prowadzenie szkoleń na zlecone przez Państwa tematy przez profesjonalną kadrę wyspecjalizowanych nauczycieli akademickich
 • prowadzenie warsztatów z technologii IT dla szkół.
 
 
W skład naszych usług wchodzą między innymi:
 
 • Doradztwo w każdym etapie procesu wytwarzania oprogramowania: wspomaganie doboru technologii, doradztwo przy tworzeniu architektury aplikacji, technologiczna opieka nad projektem, doradztwo w zakresie integracji i skalowania systemów.
 • Doradztwo i współpraca przy realizacji międzydziedzinowych projektów informatycznych, najnowszych technologii programistycznych, semantyczne modelowanie danych, bazy NoSQL, efektywne indeksowanie i przeszukiwanie dużych zbiorów danych, zastosowanie silników procesów biznesowych i reguł decyzyjnych.
 • Realizacja projektów innowacyjnych, we współpracy z jednostkami naukowymi.

Fundacja Rozwoju Informatyki WMiI UMK działa pod patronatem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu

 

DZIAŁALNOŚĆ

Celem Fundacji jest prowadzenie dział alnoś ci społ ecznie uż ytecznej w sferze zadań  publicznych na rzecz
 • środowiska akademickiego, a w szczególności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • nauki, polegającej na wsparciu badań  naukowych;
 • edukacji, oświaty i wychowania, w tym również  polegającej na kształceniu studentów;
 • kultury i sztuki;
 • działalności charytatywnej;
 • wsparcia osób niepełnosprawnych, w szczególności wsparcia ich rozwoju naukowego;
 • wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wspomagania rozwoju technologii, techniki, wynalazczości i innowacyjności
 • projektowania, rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań  technicznych w praktyce gospodarczej;
 • wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 • integracji mię dzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami naukowymi;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju kontaktów nauki i biznesu;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
2. W szczególności celem Fundacji jest wspieranie pracowników i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 

Wspieramy również edukację informatyki.

Fundacja rozwija aplikację mobilną, pozwalającą uczyć dzieci (nawet w wieku przedszkolnym) programowana.