Odbiór decyzji

W roku akademickim 2017/2018 warunkiem wypłaty stypendiów oraz zapomóg jest odbiór decyzji o ich przyznaniu!

Decyzja o przyznaniu stypendium lub zapomogi - prawo do odwołania się

W roku akademickim 2017/2018 obowiązują następujące zasady związane z wypłatami stypendiów i zapomóg oraz z odbiorem decyzji:

  1. Warunkiem koniecznym wypłacenia stypendium lub zapomogi jest odebranie decyzji o jego przyznaniu.
  2. Decyzja o przyznaniu stypendium lub zapomogi staje się prawomocna po upływie 14 dni od dnia jej odebrania. Przed upływem tego terminu decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. W praktyce oznacza to, że stypendium lub zapomoga może być wypłacone najwcześniej po upływie ww. terminu, z zastrzeżeniem pkt. 3.
  3. Istnieje możliwość zrzeknięcia się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz U. z 2017 r. poz. 1257), co można uczynić poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Po złożeniu tego oświadczenia:
    1. decyzja staje się ostateczna, prawomocna i podlega wykonaniu,
    2. od decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

Drogi studencie!

Jeżeli nie zamierzasz odwoływać się od decyzji możesz zrzec się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz U. z 2017 r. poz. 1257).

Wówczas zaproponujemy ci podpisanie oświadczenia o zrzeknięciu się prawa do wniesienia odwołania. Informujemy, że podpisanie tego oświadczenia jest DOBROWOLNE oraz że powoduje skutek opisany w pkt. 3 lit. a i b powyżej.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Wnioski o stypendium

Przypominamy, że wniosek uznaje się za złożony dopiero w momencie, gdy do Wydziałowej Komisji Stypendialnej

wpłynie WNIOSEK wraz z KOMPLETEM DOKUMENTÓW.

 

Prosimy o nieużywanie zszywek do spięcia wniosków i dokumentów do nich dołączonych.

 

Prosimy również o sprawdzanie skrzynek pocztowych. 

W przypadku zauważenia braków w dokumentacji lub błędów w oświadczeniach o średnich dochodach

podczas ponownej weryfikacji wniosku, członkowie Komisji będą informować studentów drogą mailową.

Stawki stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Stypendium socjalne

Wysokość dochodu  na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne nie może przekroczyć 1000 zł.

 

Wysokość średniego dochodu Wysokość stypendium socjalnego
0 - 99.99 zł 730 zł
100 - 199.99 zł 680 zł
200 - 299.99 zł 630 zł
300 - 399.99 zł 580 zł
400 - 499.99 zł 530 zł
500 - 599.99 zł 480 zł
600 - 699.99 zł 430 zł
700 - 799.99 zł 380 zł
800 - 899.99 zł 330 zł
900 - 1000 zł 280 zł

 


Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub obiekcie innym niż Dom Studencki to 200 zł

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności Wysokość stypendium specjalnego
lekki 300 zł
umiarkowany 400 zł
znaczny 700 zł


 

Dochód opodatkowany ryczałtem – zmiana

W związku z nowym sposobem obliczania dochodu opodatkowanego na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej (opisanym w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.07.2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów  osiąganych przez osoby fizyczne) od roku akademickiego 2017/2018 ulega zmianie sposób dokumentowania wysokości takiego dochodu.

Jeśli w rodzinie studenta są osoby, które prowadziły w roku 2016 działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, student zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia o średnich dochodach za 2016 rok ZAŚWIADCZENIE Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wzór takiego zaświadczenia znajduje się tutaj.

Jeśli w rodzinie studenta są osoby, które uzyskały dochód opodatkowany ryczałtem w roku 2017, student zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia o średnich dochodach za 2016 rok OŚWIADCZENIE członka rodziny o wysokości dochodu opodatkowanego ryczałtem (takie samo, jakie wymagane było w roku akademickim 2016/2017).

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną studenta

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną studenta można znależć w zakładce Dokumenty.

Znajdują się tam również wzory wybranych oświadczeń.

Konto bankowe

Do wygenerowania wniosku o stypendium socjalne, stypendium specjalne czy zapomogę niezbędne jest podanie w systemie USOS numeru konta bankowego.

Jak sprawdzić czy on jest? Należy wejść w zakładkę "Dla studentów -> Stypendia -> Konto bankowe studenta".

Co zrobić gdy go tam nie ma? Należy wejść w odpowiednia zakładkę i samodzielnie wprowadzić numer konta bankowego. Numer ten można również wprowadzić w końcowym etapie wypełniania wniosku o stypendium socjalne lub specjalne.

Jeśli w systemie USOS widnieje nieaktualny numer konta bankowego, konieczne będzie udanie się do dziekanatu w celu zmiany numeru konta przypisanego do konta studenta.

Uwaga

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego załączone do wniosku o stypendium socjalne powinno zawierać w nagłówku artykuły 27, 30B, 30C, 30 E i 30 F.

 

W związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi ulgi na dziecko (czyli dochodu z grupy dochodów nieopodatkowanych - kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ) informujemy, że w generatorze wniosków jest specjalne pole na wpisanie dochodów z tego tytułu - na ekranie dotyczącym trzeciej grupy dochodów - C -dochodów nieopodatkowanych.

W związku z tym, jeżeli urząd skarbowy zaświadcza w zaświadczeniu o wysokości wypłaconej w 2016 r. ulgi na dzieci, to należy ją wpisać w ekranie dotyczącym dochodów nieopodatkowanych, a NIE w ekranie dotyczącym dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli urząd skarbowy zsumował te dwie wielkości (dodał wypłaconą ulgę do dochodu i wynika to z treści zaświadczenia - patrz ponizej), trzeba kwotę ulgi potraktować oddzielnie w generatorze - odjąć od pozycji "dochód" i wpisać w ekran dochodów nieopodatkowanych. W ekranie dotyczącym dochodów opodatkowanych (tam gdzie są 4 pola do wypełnienia) należy wpisać wysokość dochodu, która zostaje po odjęciu ulgi. 

 

Kontakt

Adres korespondencyjny:

Wydziałowa Komisja Stypendialna

ul. Chopina 12/18

87-100 Toruń

Pokój:

F302

E-mail:

wks(AT)mat.umk.pl

Telefon:

56 611 34 92

(biuro samorządu, F302)

56 611 34 03

(dziekanat, D221)