Zmiana składu komisji stypendialnej

W związku ze złożoną przez Patrycję Tkaczuk rezygnacją z pełnienia funkcji członka Wydziałowej Komisji Stypendialnej, od marca 2019 roku ulega zmianie skład komisji stypendialnej. Na miejsce Patrycji Tkaczuk została powołana Dorota Gerc.

Odbiór decyzji

Informujemy, że warunkiem wypłaty stypendium jest odbiór decyzji o jego przyznaniu!

Decyzja o przyznaniu stypendium lub zapomogi - prawo do odwołania się

W roku akademickim 2018/2019 obowiązują następujące zasady związane z wypłatami stypendiów i zapomóg oraz z odbiorem decyzji:

  1. Warunkiem koniecznym wypłacenia stypendium lub zapomogi jest odebranie decyzji o jego przyznaniu.
  2. Decyzja o przyznaniu stypendium lub zapomogi staje się prawomocna po upływie 14 dni od dnia jej odebrania. Przed upływem tego terminu decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. W praktyce oznacza to, że stypendium lub zapomoga może być wypłacone najwcześniej po upływie ww. terminu, z zastrzeżeniem pkt. 3.
  3. Istnieje możliwość zrzeknięcia się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz U. z 2017 r. poz. 1257), co można uczynić poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Po złożeniu tego oświadczenia:
    1. decyzja staje się ostateczna, prawomocna i podlega wykonaniu,
    2. od decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

Drogi studencie!

Jeżeli nie zamierzasz odwoływać się od decyzji możesz zrzec się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz U. z 2017 r. poz. 1257).

Wówczas zaproponujemy ci podpisanie oświadczenia o zrzeknięciu się prawa do wniesienia odwołania. Informujemy, że podpisanie tego oświadczenia jest DOBROWOLNE oraz że powoduje skutek opisany w pkt. 3 lit. a i b powyżej.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Stawki stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Stypendium socjalne

 

Wysokość dochodu na osobe w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne nie może przekroczyć 1000 zł. 

 

Wysokość średniego dochodu

Wysokośc stypendium socjalnego

0 - 399,99 zł

900 zł

400,00 zł - 699,99 zł

700 zł

700,00 zł - 1000,00 

500 zł

 

Wysokość zwiększenia z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub obiekcie innym niż Dom Studencki wynosi 200 zł.

 

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stopień niepełnosprawności Wysokość stypendium specjalnego
lekki 400 zł
umiarkowany 500 zł
znaczny 800 zł

 

Generator

Terminy otwarcia generatora wniosków o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi  

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi zostanie uruchomiony 8 października 2018 r. Generator będzie otwarty do 25 października 2018 r.

 

Terminy składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać w siedzibach wydziałowych komisji stypendialnych na dyżurach do 25 października 2018 r.

Zgodnie z par. 19 ust. 3 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UMK, prawo do stypendium socjalnego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Od listopada br., zgodnie z par. 19 ust. 2 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UMK, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego może być złożony do 10 dnia każdego miesiąca, w którym wypłaca się świadczenia.

Uwaga! Warunkiem wygenerowania wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych (Dom Studencki nr 11, ul. Gagarina 33 w Toruniu).

 

Informacja o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Generator wniosków o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów zostanie uruchomiony 15 października 2018 r.  Wydrukowane wnioski o przyznanie tego stypenium należy składać w AULI UMK (ul. Gagarina 11 w Toruniu) w dniach 23, 24, 25 października 2018 r. 

Studenci studiów niestacjonarnych będą mogli złożyć wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów również 27 października 2018 r. (sobota) w Rektoracie UMK.

 

Informacja o stypendium dla najlepszych doktorantów

Geneator wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów zostanie uruchomiony 8 października 2018 r. Wydrukowane wnioski o przyznanie tego stypendium należy składać w siedzibach wydziałowych komisji stypendialnych doktorantów na dyżurach w dniach 15-25 października 2018 r.

Wnioski o stypendium

Przypominamy, że wniosek uznaje się za złożony dopiero w momencie, gdy do Wydziałowej Komisji Stypendialnej

wpłynie WNIOSEK wraz z KOMPLETEM DOKUMENTÓW.

 

Prosimy o nieużywanie zszywek do spięcia wniosków i dokumentów do nich dołączonych.

 

Prosimy również o sprawdzanie skrzynek pocztowych. 

W przypadku zauważenia braków w dokumentacji lub błędów w oświadczeniach o średnich dochodach

podczas ponownej weryfikacji wniosku, członkowie Komisji będą informować studentów drogą mailową.

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną studenta

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną studenta można znależć w zakładce Dokumenty.

Znajdują się tam również wzory wybranych oświadczeń.

Dochód opodatkowany ryczałtem – zmiana

W związku z nowym sposobem obliczania dochodu opodatkowanego na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej (opisanym w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.07.2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów  osiąganych przez osoby fizyczne) od roku akademickiego 2017/2018 ulega zmianie sposób dokumentowania wysokości takiego dochodu.

Jeśli w rodzinie studenta są osoby, które prowadziły w roku 2016 działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, student zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia o średnich dochodach za 2016 rok ZAŚWIADCZENIE Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wzór takiego zaświadczenia znajduje się tutaj.

Jeśli w rodzinie studenta są osoby, które uzyskały dochód opodatkowany ryczałtem w roku 2017, student zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia o średnich dochodach za 2016 rok OŚWIADCZENIE członka rodziny o wysokości dochodu opodatkowanego ryczałtem (takie samo, jakie wymagane było w roku akademickim 2016/2017).

Konto bankowe

Do wygenerowania wniosku o stypendium socjalne, stypendium specjalne czy zapomogę niezbędne jest podanie w systemie USOS numeru konta bankowego.

Jak sprawdzić czy on jest? Należy wejść w zakładkę "Dla studentów -> Stypendia -> Konto bankowe studenta".

Co zrobić gdy go tam nie ma? Należy wejść w odpowiednia zakładkę i samodzielnie wprowadzić numer konta bankowego. Numer ten można również wprowadzić w końcowym etapie wypełniania wniosku o stypendium socjalne lub specjalne.

Jeśli w systemie USOS widnieje nieaktualny numer konta bankowego, konieczne będzie udanie się do dziekanatu w celu zmiany numeru konta przypisanego do konta studenta.

Uwaga

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego załączone do wniosku o stypendium socjalne powinno zawierać w nagłówku artykuły 27, 30B, 30C, 30 E i 30 F.

 

W związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi ulgi na dziecko (czyli dochodu z grupy dochodów nieopodatkowanych - kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ) informujemy, że w generatorze wniosków jest specjalne pole na wpisanie dochodów z tego tytułu - na ekranie dotyczącym trzeciej grupy dochodów - C -dochodów nieopodatkowanych.

W związku z tym, jeżeli urząd skarbowy zaświadcza w zaświadczeniu o wysokości wypłaconej w 2016 r. ulgi na dzieci, to należy ją wpisać w ekranie dotyczącym dochodów nieopodatkowanych, a NIE w ekranie dotyczącym dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli urząd skarbowy zsumował te dwie wielkości (dodał wypłaconą ulgę do dochodu i wynika to z treści zaświadczenia - patrz ponizej), trzeba kwotę ulgi potraktować oddzielnie w generatorze - odjąć od pozycji "dochód" i wpisać w ekran dochodów nieopodatkowanych. W ekranie dotyczącym dochodów opodatkowanych (tam gdzie są 4 pola do wypełnienia) należy wpisać wysokość dochodu, która zostaje po odjęciu ulgi. 

 

Kontakt

Adres korespondencyjny:

Wydziałowa Komisja Stypendialna

ul. Chopina 12/18

87-100 Toruń

Pokój:

F302

E-mail:

wks(AT)mat.umk.pl

Telefon:

56 611 34 92

(biuro samorządu, F302)

56 611 34 03

(dziekanat, D221)