Stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 – WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Studenci, którzy nie ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym składają wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni oraz wszystkie dokumenty tak jak w przypadku studentów składających wnioski o przyznanie stypendium na semestr zimowy 2019/2020

 

2. Studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód w rodzinie nie zmienił się składają:

 

 

3. Studenci, którzy składali wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód zmienił się składają:

 

 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2019/2020

 

 • Oświadczenie o dochodach z systemu USOSWeb ze zmienionym dochodem

 

 • Dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu i wysokość uzyskanego lub utraconego dochodu (pozostałe dokumenty potwierdzające dochody i sytuację rodzinną oraz źródła utrzymania rodziny zostały złożone razem z wnioskiem o przyznanie stypendium na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020)

 

 • Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.

 

Studenci, którzy otrzymali na semestr zimowy stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości na semestr letni, poza dokumentacją wskazaną powyżej, powinni dołączają aktualną dokumentację dotyczącą miejsca zamieszkania.

Stawki stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Stypendium socjalne

semestr zimowy

 

Wysokość dochodu na osobe w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne nie może przekroczyć 1051,70 zł. 

 

Wysokość średniego dochodu

Wysokośc stypendium socjalnego

0,00 - 528,00

750

528,01 - 1051,70

450

 

 

 

Wysokość zwiększenia z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub obiekcie innym niż Dom Studencki wynosi 100 zł.

 

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stopień niepełnosprawności Wysokość stypendium specjalnego
lekki 400
umiarkowany 500
znaczny 800

 

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną studenta

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną studenta można znależć w zakładce Dokumenty.

Znajdują się tam również wzory wybranych oświadczeń.

Uwaga! Od roku akademickiego 2019/2020 od osób ubiegających się o stypendium socjalne, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 528zł, wymagane jest załączenie zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej (pobrane z OPS w miejscu zamieszkania).

Jeżeli student nie dołączy do wniosku odpowiedniego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, zobowiązany jest do złożenia odpowiednich wyjaśnień i udokumentowania źródeł dochodu (np. świadczenie wychowawcze 500+, zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, dochód z gospodarstwa poniżej 1ha).

Jeżeli student nie uzasadni braku dołączenia zaświadczenia z OPS i nie udokumentuje źródeł utrzymania rodziny, stypendium nie może zostać przyznane (art. 88 ust 4 i 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Wnioski o stypendium

Przypominamy, że wniosek uznaje się za złożony dopiero w momencie, gdy do Wydziałowej Komisji Stypendialnej

wpłynie WNIOSEK wraz z KOMPLETEM DOKUMENTÓW.

 

Prosimy o nieużywanie zszywek do spięcia wniosków i dokumentów do nich dołączonych.

 

Prosimy również o sprawdzanie skrzynek pocztowych. 

W przypadku zauważenia braków w dokumentacji lub błędów w oświadczeniach o średnich dochodach

podczas ponownej weryfikacji wniosku, członkowie Komisji będą informować studentów drogą mailową.

Decyzja o przyznaniu stypendium - prawo do odwołania się

W roku akademickim 2019/2020 obowiązują następujące zasady związane z wypłatami stypendiów oraz z odbiorem decyzji:

 1. Warunkiem koniecznym wypłacenia stypendium lub zapomogi jest odebranie decyzji o jego przyznaniu.
 2. Decyzja o przyznaniu stypendium lub zapomogi staje się prawomocna po upływie 14 dni od dnia jej odebrania. Przed upływem tego terminu decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. W praktyce oznacza to, że stypendium lub zapomoga może być wypłacone najwcześniej po upływie ww. terminu, z zastrzeżeniem pkt. 3.
 3. Istnieje możliwość zrzeknięcia się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz U. z 2017 r. poz. 1257), co można uczynić poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Po złożeniu tego oświadczenia:
  1. decyzja staje się ostateczna, prawomocna i podlega wykonaniu,
  2. od decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

Drogi studencie!

Jeżeli nie zamierzasz odwoływać się od decyzji możesz zrzec się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz U. z 2017 r. poz. 1257).

Wówczas zaproponujemy ci podpisanie oświadczenia o zrzeknięciu się prawa do wniesienia odwołania. Informujemy, że podpisanie tego oświadczenia jest DOBROWOLNE oraz że powoduje skutek opisany w pkt. 3 lit. a i b powyżej.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Odbiór decyzji

Informujemy, że warunkiem wypłaty stypendium jest odbiór decyzji o jego przyznaniu!

Dochód opodatkowany ryczałtem – zmiana

W związku z nowym sposobem obliczania dochodu opodatkowanego na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej od roku akademickiego 2017/2018 ulega zmianie sposób dokumentowania wysokości takiego dochodu. (opisanym w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.07.2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów  osiąganych przez osoby fizyczne).

Jeśli w rodzinie studenta są osoby, które prowadziły w roku 2018 działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, student zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia o średnich dochodach za 2018 rok ZAŚWIADCZENIE Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wzór takiego zaświadczenia znajduje się tutaj.

Jeśli w rodzinie studenta są osoby, które uzyskały dochód opodatkowany ryczałtem w roku 2018, student zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia o średnich dochodach za 2018 rok OŚWIADCZENIE członka rodziny o wysokości dochodu opodatkowanego ryczałtem (takie samo, jakie wymagane było w roku akademickim 2018/2019).

Konto bankowe

Do wygenerowania wniosku o stypendium socjalne, stypendium specjalne czy zapomogę niezbędne jest podanie w systemie USOS numeru konta bankowego.

Jak sprawdzić czy on jest? Należy wejść w zakładkę "Dla studentów -> Stypendia -> Konto bankowe studenta".

Co zrobić gdy go tam nie ma? Należy wejść w odpowiednia zakładkę i samodzielnie wprowadzić numer konta bankowego. Numer ten można również wprowadzić w końcowym etapie wypełniania wniosku o stypendium socjalne lub specjalne.

Jeśli w systemie USOS widnieje nieaktualny numer konta bankowego, konieczne będzie udanie się do dziekanatu w celu zmiany numeru konta przypisanego do konta studenta.

Uwaga

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego załączone do wniosku o stypendium socjalne powinno zawierać w nagłówku artykuły 27, 30B, 30C, 30 E i 30 F.

 

W związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi ulgi na dziecko (czyli dochodu z grupy dochodów nieopodatkowanych - kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ) informujemy, że w generatorze wniosków jest specjalne pole na wpisanie dochodów z tego tytułu - na ekranie dotyczącym trzeciej grupy dochodów - C -dochodów nieopodatkowanych.

W związku z tym, jeżeli urząd skarbowy zaświadcza w zaświadczeniu o wysokości wypłaconej w 2016 r. ulgi na dzieci, to należy ją wpisać w ekranie dotyczącym dochodów nieopodatkowanych, a NIE w ekranie dotyczącym dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli urząd skarbowy zsumował te dwie wielkości (dodał wypłaconą ulgę do dochodu i wynika to z treści zaświadczenia - patrz ponizej), trzeba kwotę ulgi potraktować oddzielnie w generatorze - odjąć od pozycji "dochód" i wpisać w ekran dochodów nieopodatkowanych. W ekranie dotyczącym dochodów opodatkowanych (tam gdzie są 4 pola do wypełnienia) należy wpisać wysokość dochodu, która zostaje po odjęciu ulgi. 

 

Kontakt

Adres korespondencyjny:

Wydziałowa Komisja Stypendialna

ul. Chopina 12/18

87-100 Toruń

Pokój:

F302

E-mail:

wks(AT)mat.umk.pl

Telefon:

56 611 34 92

(biuro samorządu, F302)

56 611 34 03

(dziekanat, D221)