Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003, Nr 228, poz. 2255 z poz. zm.).

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej (spełniającemu przesłanki otrzymania stypendium socjalnego), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.


W celu uzyskania stypendium socjalnego należy wygenerować w systemie USOSWeb dwa dokumenty:

  • średnie dochody za 2018 r;
  • wniosek o stypendium socjalne.


Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy składać do 4 listopada na dyżurach Składu Orzekającego.


UWAGA: Zaświadczenie o dochodzie z urzędu skarbowego załączone do wniosku o stypendium socjalne powinno zawierać w nagłówku (obok innych artykułów) także art. 30 f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Studenci mają prawo do świadczeń pomocy materialnej niezależnie od formy studiów (stacjonarna, niestacjonarna) oraz wieku. Wysokość stypendium może być uzależniona (ale nie musi) od stopnia niepełnosprawności i ustala ją uczelnia w porozumieniu z odpowiednim organem samorządu studenckiego:


Znaczny stopień niepełnosprawności – niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oznacza całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku rolników stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach. Taki stan weryfikuje posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów;


Umiarkowany stopień niepełnosprawności – niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oznacza całkowitą niezdolność do orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Taki stan weryfikuje posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;


Lekki stopień niepełnosprawności – częściowa niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania, o których mowa w ww. ustawie; pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym . Taki stan weryfikuje posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.


UWAGA

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:

  • rozpoczynające studia na UMK,
  • kontynuujące naukę, których orzeczenie utrwaciło ważność

proszone są o dostarczenie oryginału aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do biura Zespołu ds Studentów Niepełnosprawnych.


Biuro mieści się przy Domu Studenckim nr 11, ul. Gagarina 33, tel. 56 611-49-83, e-mail: pelnomoc@umk.pl.

 

W celu uzyskania stypendium specjalnego należy wygenerować w systemie USOSWeb wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, który następnie w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Stypendialnej:

Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).

Kontakt

Adres korespondencyjny:

Wydziałowa Komisja Stypendialna

ul. Chopina 12/18

87-100 Toruń

Pokój:

F302

E-mail:

wks(AT)mat.umk.pl

Telefon:

56 611 34 92

(biuro samorządu, F302)

56 611 34 03

(dziekanat, D221)