Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniach 21 września 2010 r. oraz 23 września 2010 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki odbyło się szkolenie kadry zaangażowanej w realizację projektu studiów zamawianych w zakresie równości płci.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć i wiek:
  • mechanizmy dyskryminacji,
  • obszary dyskryminacji i wykluczenia,
  • sposoby przeciwdziałania.
 • Gender mainstreaming:
  • cele polityki równościowej,
  • ramy prawne,
  • filary działania,
  • narzędzia gender mainstreaming,
  • gender impast assessment.
 • Gender budgeting:
  • pojęcie pracy nieodpłatnej,
  • „kontrakt płci" jako bariera równości,
  • płeć na rynku pracy,
  • „szklane" zjawiska,
  • budżetowanie przedsięwzięć w kontekście gender mainstreaming.
 • Równość szans kobiet i mężczyzn w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego:
  • standard minimum Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • zastosowanie w praktyce,
  • rozwiązania.
 • Perspektywy implementacji Gender w Polsce:
  • perspektywy zaostrzania standardu,
  • alternatywne implementacje (standard maximum),
  • doświadczenia krajów UE.
 • Gender Index – ile warta jest płeć?
 • Strategie, dobre praktyki, programy międzynarodowe z zakresu wyrównywania szans kobiet i mężczyzn:
  • pomysły, inspiracje,
  • PIW EQUAL jako źródło dobrych praktyk.