Staże - decyzja komisji

W związku z rezygnają jednej osoby ze stażu, komisja postanowiła przyznać staż pierwszej osobie z listy rezerwowej.

Staż uzyskała osoba z nr indeksu 254296.

 

Aktualna lista rezerwowa:

1

259943

4,21x3=12,63

 

12,63

2

260005

4,13x3=12,39

 

12,39

3

254207

3,65x3=10,95

 

10,95

4

254260

3,53x3=10,59

 

10,59

 

Data publikacji: 25.05.2017

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

 

Harmonogram wsparcia dla osób rozpoczynających staż we wrześniu 2017 r.:

09/2017

Uwaga. Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Każda zmiana spowoduje aktualizacje przedmiotowego harmonogramu.

Data publikacji: 29.08.2017

 

Harmonogram wsparcia dla osób rozpoczynających staż w sierpniu 2017 r.:

08/2017

Uwaga. Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Każda zmiana spowoduje aktualizacje przedmiotowego harmonogramu.

Data publikacji: 1.08.2017

 

Harmonogram wsparcia dla osób rozpoczynających staż w lipcu 2017 r.:

07/2017

Uwaga. Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Każda zmiana spowoduje aktualizacje przedmiotowego harmonogramu.

Data publikacji: 30.06.2017

 

Harmonogram wsparcia dla osób rozpoczynających staż w czerwcu 2017 r.:

06/2017

Uwaga. Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Każda zmiana spowoduje aktualizacje przedmiotowego harmonogramu.

Data publikacji: 25.05.2017

 

Harmonogram wsparcia dla osób rozpoczynających staż w maju 2017 r.:

05/2017

Uwaga. Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Każda zmiana spowoduje aktualizacje przedmiotowego harmonogramu.

Data publikacji: 05.05.2017

Konkurs - wyniki

Dokumenty złożyły 23 osoby.

Lista rankingowa:

l.p.

 

 

 

 

 

 

Nr albumu

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen

  z przedmiotów zaliczonych

  w dwóch pierwszych semestrach studiów II stopnia

Punkty za inne elementy oceny zgodnie 

z &4 Regulaminu staży studenckich realizowanych

w ramach projektu MOC

suma

1

259920

4,97x3=14,91

6

20,91

2

259956

4,96x3=14,88

3

17,88

3

183537

4,77x3=14,31

3

17,31

4

282109

4,64x3=13,92

3

16,92

5

259963

4,68x3=14,04

2

16,04

6

259960

4,77x3=14,31

1

15,31

7

259918

4,43x3=13,29

2

15,29

8

259929

4,03x3=12,09

3

15,09

9

259944

4,3x3=12,9

2

14,9

10

259955

4,96x3=14,88

 

14,88

11

259921

4,23x3=12,69

2

14,69

12

259969

4,02x3=12,06

2

14,06

13

260004

4,28x3=12,84

1

13,84

14

259995

3,81x3=11,43

2

13,43

15

259986

4,08x3=12,24

1

13,24

16

259935

4,08x3=12,24

1

13,24

17

259946

3,32x3=9,96

3

12,96

18

260072

3,94x3=11,82

1

12,82

19

254296

3,89x3=11,67

1

12,67

20

259943

4,21x3=12,63

 

12,63

21

260005

4,13x3=12,39

 

12,39

22

254207

3,65x3=10,95

 

10,95

23

254260

3,53x3=10,59

 

10,59

 

Lista osób, które uzyskały dofinansowanie do stażu:

1

259920

4,97x3=14,91

6

20,91

2

259956

4,96x3=14,88

3

17,88

3

183537

4,77x3=14,31

3

17,31

4

282109

4,64x3=13,92

3

16,92

5

259963

4,68x3=14,04

2

16,04

6

259960

4,77x3=14,31

1

15,31

7

259918

4,43x3=13,29

2

15,29

8

259929

4,03x3=12,09

3

15,09

9

259944

4,3x3=12,9

2

14,9

10

259955

4,96x3=14,88

 

14,88

11

259921

4,23x3=12,69

2

14,69

12

259969

4,02x3=12,06

2

14,06

13

260004

4,28x3=12,84

1

13,84

14

259995

3,81x3=11,43

2

13,43

15

259986

4,08x3=12,24

1

13,24

16

259935

4,08x3=12,24

1

13,24

17

259946

3,32x3=9,96

3

12,96

18

260072

3,94x3=11,82

1

12,82

 

Lista rezerwowa:

1

254296

3,89x3=11,67

1

12,67

2

259943

4,21x3=12,63

 

12,63

3

260005

4,13x3=12,39

 

12,39

4

254207

3,65x3=10,95

 

10,95

5

254260

3,53x3=10,59

 

10,59

 

Data publikacji: 29.03.2017

Konkurs - Ogłoszenie

Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu

ogłasza konkurs na płatne staże finansowane z projektu

MOC – Wzrost kompetencji studentów kierunku matematyka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

 

Liczba dostępnych staży: 18

Lista firm oferujących staże:

   - AIS.PL

   - Eurosolutions www.eurosolutions.com.pl

   - Polonica Broker

   - PBS

   - Sekurant

   - T.K.J. Matuszewski

   - TZMO

   - Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

   - Żywiecka Fundacja Rozwoju

Osoby ubiegające się o staż powinny złożyć w pokoju D214 do dnia 24 marca 2017 roku następujące dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • wniosek aplikacyjny (załącznik nr 1 do Regulaminu),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia studenta, o których jest mowa we wniosku aplikacyjnym.

Wnioski złożone po terminie lub w innym miejscu niż pokój D214 NIE BĘDĄ rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Załączniki do Regulaminu

Umowa trójstronna

Załączniki do Umowy

data publikacji: 21.03.2017

Staże - spotkanie informacyjne

2 lutego (czwartek) w sali S3 o godz. 12.00 odbędzie się zebranie z koordynatorem dotyczące staży finansowanych z projektu MOC.

data publikacji: 23.01.2017

Staże - kolejna edycja

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na staże, którę będą odbywać się w 2017 roku.

Wcześniej odbędzie się spotkanie organizacyjne z koordynatorem projektu.

 

WAŻNE.  Nie ma limitu wieku. Finansowanie stażu mogą również otrzymać osoby, które ukończyły 26 lat.

 

Informacje ogólne:

W ramach realizacji projektu MOC studenci kształcący się na ostatnim roku studiów stacjonarnych II stopnia, na kierunku matematyka, mogą odbyć trzymiesięczne staże krajowe, które finansowane są ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W realizowanym projekcie uczestnikom/uczestniczkom stażu Uczelnia pokryje następujące koszty::

 •  stypendium stażowe 2.000,00 zł brutto wraz z narzutami miesięcznie (ok. 1.500,00 zł netto),
 •  ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 •  badania lekarskie,
 •  ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na okres odbywania stażu,
 •  zakwaterowanie (dla 10 osób z każdej z II edycji, do kwoty 1.200,00 zł/miesięcznie), pod warunkiem, że stażysta jest zamieszkały w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca odbywania stażu,
 • dojazdu do miejsca odbywania stażu w obie strony poza miejscem zamieszkania do wysokości kosztów podróży klasą ekonomiczną (dla 10 osób z każdej edycji, dojazd tam i z powrotem, do kwoty 100,00 zł),

Instytucje oferujące staże w ramach projektu powinny zapewnić stażystom realizację przynajmniej jednego z poniższych tematów:

 •  podstawowe pojęcia statystyki, pakiety statystyczne lub aplikacje biurowe do obróbki danych,
 •  procesy stochastyczne jako narzędzie do modelowania zjawisk rzeczywistych,
 •  metody logicznego wspomagania weryfikacji i specyfikacji programów.

WAŻNE!!! Staż musi być zrealizowany zgodnie z zaleceniami Rady Unii Europejskiej zawartymi w Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01).

Podstawowe informacje dla stażystów:

 1.  W momencie podpisania umowy o staż, kandydat MUSI być studentem II roku studiów II stopnia matematyki.
 2.  Staże MUSZĄ być realizowane w wymiarze 120 godzin miesięcznie i trwać nieprzerwanie przez okres 3 miesięcy, z zastrzeżeniem, że dzienny wymiar czasu odbywania stażu nie może przekroczyć 8 godzin a tygodniowy wymiar czasu odbywania stażu nie może przekroczyć 40 godzin. NIE MA możliwości skrócenia stażu.
 3.  Staże będą przyznawane w drodze konkursu zgodnie z regulaminem staży studenckich krajowych i zagranicznych dla ww. projektu.
 4.  Stażysta będzie zobowiązany:
 • podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • wypełnić ankiety (przed i po stażu),
 • regularnie prowadzić dziennik stażu oraz listę obecności,
 • sporządzić sprawozdanie końcowe (raport) z odbytego stażu,
 • terminowo rozliczać się z ponoszonych (przewidzianych do refundacji) kosztów,

Data publikacji: 17.01.2017.

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

Harmonogram wsparcia dla osób rozpoczynających staż 1 września:

09/2016

Uwaga. Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Każda zmiana spowoduje aktualizacje przedmiotowego harmonogramu.

Data publikacji: 31.08.2016

 

Harmonogram wsparcia dla osób rozpoczynających staż 1 sierpnia:

08/2016

Uwaga. Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Każda zmiana spowoduje aktualizacje przedmiotowego harmonogramu.

Data publikacji: 31.07.2016

 

Harmonogram wsparcia dla osób rozpoczynających staż 20 lipca:

07a/2016

Uwaga. Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Każda zmiana spowoduje aktualizacje przedmiotowego harmonogramu.

Data publikacji: 19.07.2016

 

Harmonogram wsparcia dla osób rozpoczynających staż na początku lipca:

07/2016

Uwaga. Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Każda zmiana spowoduje aktualizacje przedmiotowego harmonogramu.

Data publikacji: 30.06.2016

Wyniki konkursu

 

Dokumenty złożyło 12 osób.

Lista rankingowa:

Lp numer indeksu liczba uzyskanych punktów
1. 254204 16,38
2. 254170 15
3. 254227 14,49
4. 254280 14,37
5. 245884 14,28
6. 254180 13,89
7. 254219 12,51
8. 254239 12,48
9. 254214 11,25
10. 254201 10,98
11. 254250 10,44
12. 254288 9,42

 

Komisja postanowiła przyznać staże wszystkim osobom z powyższej listy.

data publikacji: 21.06.2016

Konkurs - ogłoszenie

Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu

ogłasza konkurs na płatne staże finansowane z projektu

MOC – Wzrost kompetencji studentów kierunku matematyka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

 

Liczba dostępnych staży: 15

Lista firm oferujących staże:

 • AIS.PL
 • Gotec
 • MGA
 • Nokia
 • PBS
 • SAMINDRUK
 • TZMO
 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

O staż mogą ubiegać się studenci matematyki (II rok II stopień).

Osoby ubiegające się o staż powinny złożyć w Dziekanacie WMiI UMK (pokój D219) do dnia 20 czerwca 2016 roku następujące dokumenty

 • list motywacyjny,
 • wniosek alplikacyjny (załącznik nr 1 do Regulaminu),
 • oświadczenie (załącznik nr 2 do Regulaminu),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia studenta, o których jest mowa we wniosku aplikacyjnym.

Wnioski złożone po terminie lub w innnym miejscu niż pokój D219 NIE BĘDĄ rozpatrywane.

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Umowa trójstronna

Załącznik nr 4.1 do Umowy

Załącznik nr 4.2 do Umowy

Załącznik nr 4.3 do Umowy

Załącznik nr 4.4 do Umowy

Załącznik nr 4.5a do Umowy

Załącznik nr 4.5b do Umowy

Załącznik nr 5 do Regulaminu

 

data publikacji: 15.06.2016

Spotkanie informacyjno-organizacyjne

8 czerwca 2016 roku (środa) odbędzie się spotkanie w sprawie staży finansowanych z projektu MOC.

Spotkanie odbędzie się w sali S2 o godz. 12.15.

Zapraszamy wszystkich studentów II roku II stopnia matematyki!

Szczególnie zapraszamy osoby, które jeszcze nie podjęły ostatecznej decyzji.

Pamiętajmy:

Odbycie stażu może ułatwić start zawodowy.

data publikacji: 6 czerwca 2016

Informacje ogólne

W ramach realizacji projektu MOC studenci kształcący się na ostatnim roku studiów stacjonarnych II stopnia, na kierunku matematyka, mogą odbyć trzymiesięczne staże krajowe, które finansowane są ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W realizowanym projekcie uczestnikom/uczestniczkom stażu Uczelnia pokryje następujące koszty::

 •  stypendium stażowe 2.000,00 zł brutto wraz z narzutami miesięcznie (ok. 1.500,00 zł netto),
 •  ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 •  badania lekarskie,
 •  ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na okres odbywania stażu,
 •  zakwaterowanie (dla 10 osób z każdej z II edycji, do kwoty 1.200,00 zł/miesięcznie), pod warunkiem, że stażysta jest zamieszkały w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca odbywania stażu,
 • dojazdu do miejsca odbywania stażu w obie strony poza miejscem zamieszkania do wysokości kosztów podróży klasą ekonomiczną (dla 10 osób z każdej edycji, dojazd tam i z powrotem, do kwoty 100,00 zł),

Instytucje oferujące staże w ramach projektu powinny zapewnić stażystom realizację przynajmniej jednego z poniższych tematów:

 •  podstawowe pojęcia statystyki, pakiety statystyczne lub aplikacje biurowe do obróbki danych,
 •  procesy stochastyczne jako narzędzie do modelowania zjawisk rzeczywistych,
 •  metody logicznego wspomagania weryfikacji i specyfikacji programów.

WAŻNE!!! Staż musi być zrealizowany zgodnie z zaleceniami Rady Unii Europejskiej zawartymi w Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01).

Podstawowe informacje dla stażystów:

 1.  Staże przeznaczone są dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia.
 2.  W momencie podpisania umowy o staż, kandydat MUSI być studentem II roku studiów II stopnia matematyki.
 3.  Staże MUSZĄ być realizowane w wymiarze 120 godzin miesięcznie i trwać nieprzerwanie przez okres 3 miesięcy, z zastrzeżeniem, że dzienny wymiar czasu odbywania stażu nie może przekroczyć 8 godzin a tygodniowy wymiar czasu odbywania stażu nie może przekroczyć 40 godzin. NIE MA możliwości skrócenia stażu.
 4.  Staże będą przyznawane w drodze konkursu zgodnie z regulaminem staży studenckich krajowych i zagranicznych dla ww. projektu.
 5.  Stażysta będzie zobowiązany:
 • podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • wypełnić ankiety (przed i po stażu),
 • regularnie prowadzić dziennik stażu oraz listę obecności,
 • sporządzić sprawozdanie końcowe (raport) z odbytego stażu,
 • terminowo rozliczać się z ponoszonych (przewidzianych do refundacji) kosztów,

   data publikacji: 20.05.2016

Lista firm oferujących staże

W ramach projektu:

„MOC – Wzrost kompetencji studentów kierunku matematyka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”

organizowane są płatne staże dla studentów matematyki II roku II stopnia (wszystkich specjalności).

Na początku czerwca zostanie ogłoszony konkurs, w którym zostaną utworzone listy rankingowe studentów oraz zostaną przyznane staże.


Staż będzie można odbyć w jednej z firm (najlepsi w rankingu studenci będą mieli pierwszeństwo wyboru firmy):

 1.  AIS.PL  (www.ais.pl) – jest to firma informatyczna, która od wielu lat współpracuje z WMiI i ma duże doświadczenie w kontaktach ze studentami. Firma organizowała wysokiej jakości staże.  Zatrudnia ona  wielu byłych pracowników  i studentów naszego wydziału.  Studenci będą w niej mogli odbyć staże jako testerzy oprogramowania. Miejsce stażu: Toruń.
 2. Getin Noble Bank SA (www.gnb.pl) - firma oferuje staż na stanowisku Analityka oraz chce zatrudnić stażystę po odbyciu stażu na okres przynajmniej roku. Warunkiem koniecznym odbycia stażu jest zainteresowanie pracą w firmie po odbyciu stażu. Staż trzeba rozpocząć w lipcu. Miejsce stażu: Warszawa.
 3. MGA (www.mga.com.pl) - firma informatyczna, w której będzie można odbyć staż jako tester oprogramowania. Firma już organizowała staże oraz zatrudnia studentów i absolwenów naszego wydziału. Staż będzie można odbyć w terminie: wrzesień-listopad. W wyjątkowych sytuacjach w terminie: sierpień-październik. Miejsce stażu: Toruń.
 4.  Nokia (www.nokia.pl) - firma z branży IT, której nie trzeba przedstawiać. Od wielu lat współpracuje ona z wydziałem oraz organizuje wysokiej jakości staże i praktyki. Miejsce stażu: Bydgoszcz.
 5.  PBS (www.pbs.pl) - Instytut PBS jest największą polską firmą badawczą. Oferuje pełen zakres badań opinii i rynku we wszystkich technikach ilościowych i jakościowych.  PBS od wielu lat organizuje wysokiej jakości staże dla studentów i absolwentów. Miejsce stażu: Sopot.
 6. TZMO, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (www.tzmo.pl) – firma ta jest wiodącym europejskim producentem i dostawcą produktów medycznych, artykułów higienicznych i kosmetycznych na rynek światowy.  Współpracowała ona już z WMiI organizując wysokiej jakości staże. Staż można będzie odbyć w różnych działach TZMO. Miejsce stażu: Toruń.
 7. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy (bydgoszcz.stat.gov.pl) – Urząd od wielu lat współpracuje z WMiI: m.in. organizuje on wysokiej jakości staże i praktyki.  Specjalizacją Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy jest statystyka rynku pracy. Miejsce stażu: Toruń. Być może możliwe będzie odbycie części stażu w Bydgoszczy lub we Włocławku.

 

Jeżeli nie jest wskazane inaczej, to firmy oferują staż w dowolnym okresie.

Wybrana firma może się  NIE   ZGODZIĆ  na przyjęcie konkretnego studenta na staż.

Lista firm oferujących staże może się powiększyć.

Istnieje również możliwość zorganizowania stażu w firmie wskazanej przez studenta.  Warunkiem odbycia takiego stażu jest zaproponowanie przez tę firmę wysokiej jakości stażu odpowiadającego  sylwetce absolwenta WMiI.  Osoby zainteresowane odbyciem takiego stażu proszone są o możliwie szybki kontakt z koordynatorem projektu.

data publikacji: 20.05.2016

Koordynator projektu

dr hab. Justyna Kosakowska, prof UMK

pokój B106

e-mail: justus AT mat.umk.pl

tel. (+48) 56 611 29 00

Asystent Koordynatora

mgr Katarzyna Wietrzykowska

pokój D214

e-mail: kwiet AT mat.umk.pl

tel. (+48) 56 611 34 31

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy poprzez wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa u 30 studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Matematyka Uniwersytetu Mikołajka Kopernika w Toruniu lub ich absolwentów w okresie 01.05.2016-31.12.2017 w wyniku odbycia przez nich wysokiej jakości staży krajowych.

Planowane efekty

Planowanym efektem projektu będzie wzrost kompetencji ułatwiający wejście w na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach u 30 osób (20 kobiet/10 mężczyzn). Projekt przyczyni się również zwiększenia prawdopodobieństwa zatrudnienia uczestników projektu w zgodzie z wykształceniem w miejscach odbywania staży w wyniku podniesienia ich kompetencji, jak również do postrzegania staży jako naturalnego etapu na ścieżce przechodzenia od edukacji formalnej do wejścia na rynek pracy.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej

Całkowita wartość projektu: 331.078,00 zł
w tym:

84,28% środki europejskie: 279.032,53 zł

15,72% wkład krajowy 52.045,47 zł (dotacja celowa 42.113,13 zł + wkład własny 9.932,34 zł)