W dniu 15 marca 1998 roku tworzy się Polskie Konsorcjum Naro­dowe "Mathematical Reviews" jako porozumienie polskich instytucji matematycznych zainteresowanych dostępem do baz danych "Mathemati­cal Reviews" udostępnianych odpłatnie przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne AMS na zasadach ustalonych przez AMS.

W skład Konsorcjum wchodzą instytucje, które przesłały do Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pisemne deklaracje przystąpienia do Konsorcjum. Wykaz tych instytucji jest załącznikiem nr 1 do niniejszego porozumienia.

Zgodnie z przesłanymi deklaracjami instytucji członkowskich, Konsor­cjum jest reprezentowane w kraju i za granicą przez Wydział Matema­tyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a z jego upoważnienia przez prof. dra Daniela Simsona - przewo­dniczącego Konsorcjum.

Celem Konsorcjum jest zminimalizowanie kosztów zakupu licencji baz danych "Mathematical Reviews" i umożliwienie dostępu do baz danych "Mathematical Reviews" większości instytucji matematycznych w Polsce za niską odpłatnością na zasadach określonych przez AMS dla Konsorcjów Narodowych stanowiących załącznik do niniejszego porozumienia.

Konsorcjum ma charakter otwarty i może przyjmować w dowolnym cza­sie nowych członków.

Informacje o dostępie do bazy

Zakupione bazy danych AMS - „Mathematical Reviews" zostały udostępnione 16 grudnia 2010 roku przez AMS. Baza MathSciNet posadowiona jest w USA. Korzystanie z niej jest oparte o wykorzystanie interfejsu graficznego komputera użytkownika. Wykorzystywane mogą być programy Windows Internet Explorer, Firefox, Opera lub Google Chrome dostępne z każdego z systemów operacyjnych Windows, Unix i Mac OSX. Dostęp do bazy odbywa się poprzez sieć internet z weryfikacją adresów IP komputerów użytkowników.

Bazy te są w praktyce dostępne dla wszystkich instytucji matematycznych w Polsce i wszystkich matematyków polskich. Każdy bowiem może korzystać z MathSciNet w centralnej bibliotece matematycznej w IM PAN w Warszawie oraz środowiskowo w bibliotekach Instytutów Matematyki.

Mimo, że Konsorcjum zrzesza 41 instytucji matematycznych, to w rzeczywistości z zakupionej przez Konsorcjum licencji korzysta ponad 60 wydziałów i instytutów. Umowa licencyjna z AMS nie ogranicza liczby IP adresów pod którymi udostępniana jest baza MathSciNet do instytucji członkowskich. Na tej podstawie baza udostępniana jest również następującym intytucjom:

  • bibliotekom głównym uczelni oraz bibliotekom wydziałowym, a za ich pośrednictwem wszystkim zainteresowanym studentom uczelni,
  • wszystkim wydziałom i instytutom uczelni zainteresowanym wykorzystaniu tej bazy (w szczególności instytutom fizyki, astronomii, chemii, biologii, ekonometrii).

Zasada ta powinna być realizowana we wszystkich uniwersytetach, politechnikach oraz PAN, a w szczególności na UW, UJ, UWr, UMK, UAM, UŁ, UŚl, UWM, UKW, PW, PWr, AGH, PŚ.

Prosimy o rozpropagowanie tej możliwości wśród jednostek organizacyjnych uczelni, w których matematycy posiadają dostęp do MathSciNet. Rozszerzenie zakresu IP adresów w ramach danej uczelni nie wymaga dodatkowych opłat (wystarczy elektronicznie wysłać prośbę na adres Konsorcjum konsorc@mat.umk.pl).