Praktyka pedagogiczna studentów WMiI

Praktyka pedagogiczna obowiązuje studentów:

  • II roku studiów nauczycielskich I stopnia

oraz

  • I roku studiów nauczycielskich II stopnia.

 

Praktykę należy zrealizować w semestrze zimowym.

Opiekunowie praktyki

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem praktyki pełnią nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk Pedagogicznych:

  • Kierownik praktyki pedagogicznej – dr Małgorzata Banasiak (e-mail: malfran@umk.pl)
  • Opiekunowie praktyk dla studentów poszczególnych kierunków – dla kierunków matematyka oraz informatyka – dr Wioletta Kwiatkowska (e-mail: wkwiatka@umk.pl)
  •  W danym roku akademickim za realizację praktyki na danym roku bezpośrednio odpowiedzialne są osoby prowadzące ćwiczenia z pedagogiki.

Na W ydziale Matematyki i Informatyki UMK nadzór nad formalną stroną praktyki pełni:

 

Przebieg praktyki pedagogicznej w semestrze zimowym r. ak. 2019/20

Informacji merytorycznych związanych z realizacją praktyki pedagogicznej (liczba godzin praktyki na danej specjalności, typ szkoły, sposób wypełnienia dokumentów, sposób rozliczenia praktyki etc.)  należy zasięgnąć u opiekuna praktyki, czyli osoby prowadzącej ćwiczenia z pedagogiki z ramienia Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Następnie należy zgłosić się do dyrekcji wybranej przez siebie szkoły z prośbą o przyjęcie na praktykę (i egzemplarzem regulaminu praktyki dla dyrekcji), a w przypadku otrzymania zgody poprosić o podpisanie poniższego druku (student sam wypełnia swoje dane i liczbę godzin praktyki):

Zgoda Dyrektora szkoły na praktykę pedagogiczną.

Dokumenty

Regulamin praktyki oraz formularze dokumentów (skierowanie na praktykę, karta przebiegu praktyki etc.) dostępne są na stronie:

http://www.pedagogika.umk.pl/index.php/dla-studentow/praktyki

 

Podstawy prawne: