4 marca 2020 w Bibliotece Głównej UMK (sala nr 8) w godzinach 10.00-14.00 będzie zorganizowany dzień informacyjny dla studentów UMK - "Środa z Erasmus+".
Program przewiduje dwie prezentacje informacyjne (o 10.30 i 12.00), będzie także możliwość rozmowy z pracownikami DWM i zadawania pytań byłym uczestnkom programu Erasmus+.

Jednocześnie przypominam, że tylko do 16.03.2020r. potrwa rekrutacja studentów
oraz doktorantów naszego wydziału w terminie podstawowym na wyjazdy do uczelni
zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2010/2021 (semestry
zimowy i letni).

W terminie podstawowym nie mogą brać udziału studenci ostatniego roku
studiów (I lub II stopnia). Dla studentów, którzy rozpoczną studia II
stopnia lub studia doktoranckie w październiku tego roku, będzie
dodatkowy termin rekrutacji jesienią (na wyjazdy w semestrze letnim).
Zwracam też uwagę, że student w momencie podpisania umowy na wyjazd
musi być przyjęty na 2 rok studiów I stopnia. Co w praktyce oznacza,
że studenci 1 roku studiów I stopnia mogą być kwalifikowani wyłącznie
na wyjazdy w semestrze letnim.

Na stronie wydziałowej
http://www.mat.umk.pl/web/wmii/sprawy-studenckie/program-erasmus
można znaleźć podstawowe informacje oraz listę uczelni zagranicznych,
z którymi współpracuje wydział. Proszę podejmować decyzje o uczestnictwie
w Programie szybciej, gdyż w każdej uczelni partnerskiej są swoje terminy
aplikacji studentów na semestr zimowy i mogą one być dość wczesne.

Więcej informacji na temat wyjazdów, jak też zasady przystąpienia
studentów do programu, można znaleźć na stronie UMK:
http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/rekrutacja/
Zasady rekrutacji przesyłam też w załączniku.

Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego (on-line) dostępnego na stronie
http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/dokumenty/

Ten formularz należy też wydrukować i przedstawić do mojego wglądu.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

Pełnomocnik dziekana ds mobilności
Aleksander Zaigrajew
gab. B306

Kroki rekrutacji studentów na wyjazdy

Aby zgłosić chęć udziału w rekrutacji, należy wypełnić i złożyć formularz aplikacyjny on-line, który jest zamieszczony na stronie
http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/dokumenty/

Po upływie terminu rekrutacji komisja wydziałowa dokona wyboru studentów wśród osób zgłoszonych. Jeśli osób zgloszonych do wyjazdu będzie więcej, aniżeli miejsc, decydującym czynnikiem będzie średnia ocen ze wszystkich egzaminów i stopień znajomości języka obcego.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę zgłaszać się do gab. B306 lub pisać na adres alzaig@mat.umk.pl

Koordynator programu

Koordynator Programu Erasmus: Aleksander Zaigrajew, pokój B306

e-mail: alzaig@mat.umk.pl

tel: (056) 6112944

Uczelnie współpracujące

 Uczelnie partnerskie  Ilość miejsc  Łączna   ilość miesięcy  Studenci I stopień Studenci II stop. Studenci III stop. (doktoranci)  Kierunek
Georg August Universitaet, Goettingen, Niemcy  2  20  tak     matematyka 
Universitat Autonoma de Barcelona, Hiszpania  2  12  tak  tak  

matematyka, statystyka

Universitat de Vic, Hiszpania  4  20  tak  tak  tak informatyka
Universita degli Studi di Siena, Wlochy  1  5  tak  tak  tak matematyka
University of Tampere, Finlandia  2  10  tak  tak  tak matematyka, statystyka
Ruhr-Universitaet, Bochum, Niemcy  1  10  tak     matematyka
Universite de Neuchatel, Szwajcaria  1  5    tak   informatyka
Universite d'Angers, Francja  3  21  tak  tak   matematyka
Universite de Lorraine, Francja  1  10  tak  tak  tak matematyka
Universita della Calabria, Cosenza, Włochy  2  10  tak  tak  tak matematyka,   informatyka 
University of Maribor, Słowenia  2  20  tak  tak   informatyka
University of Split, Chorwacja  1  10  tak  tak   informatyka
Universite degli Studi dell'Aquila, Wlochy  4+4  24+24  tak  tak  tak matematyka i statystyka, informatyka
University of Technology, Brno, Czechy  2  10  tak  tak   informatyka
Aberystwyth University, Wielka Brytania  2  10  tak  tak   matematyka
University of Iasi, Rumunia  2  12  tak  tak  tak matematyka

Slovak University of Technology,   2               10                         tak                  tak                tak                                informatyka                         Bratislava, Slowacja

Alpen-Adria - Universitat               3               15                         tak                  tak                tak                                matematyka                        Klagenfurt, Austria