Formularz zakładania kont

Zakładanie kont jest możliwe tylko z sieci laboratoryjnej Wydziału

Wskazówki dotyczące hasła

Hasło, które będziesz używać do logowania się do usług wydziałowej sieci komputerowej, powinno spełniać następujące warunki:

 • przynajmniej 1 cyfra
 • przynajmniej 1 znak specjalny
 • przynajmniej 2 duże litery
 • przynajmniej 2 małe litery
 • długość od 8 do 16 znaków

Regulamin

Regulamin użytkownika systemu komputerowego
Wydziału Matematyki i Informatyki

 

 1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich użytkowników systemu komputerowego Wydziału Matematyki i Informatyki bez względu na miejsce ich nauki lub pracy.
 2. O przyznaniu prawa do korzystania z systemu komputerowego Wydziału decyduje Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki.
 3. Z konta na Wydziale  może korzystać wyłącznie osoba, której zostało ono przydzielone i tylko w celu określonym przy jego przydzielaniu. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie operacje wykonywane za pośrednictwem przyznanego mu konta a także za szkody czy działania niezgodne z prawem poczynione przy użyciu jego konta.  Stwierdzenie udostępnienia konta bądź hasła do niego innej osobie  spowoduje natychmiastowe zablokowanie konta.
 4. Jednostka organizacyjną odpowiedzialna za pracę systemu jest  Laboratorium Systemu Komputerowego. Kierownik Laboratorium jest odpowiedzialny przed dziekanem za sprawne działanie systemu.
 5. Użytkownik ma prawo do prywatności danych przechowywanych w systemie komputerowym Wydziału. Użytkownik powinien zabezpieczyć dostęp do swych zasobów przez  wybór odpowiedniego hasła i utrzymanie jego tajności. W przypadku stwierdzenia wykorzystania konta przez inne osoby należy natychmiast powiadomić o tym kierownika Laboratorium. Tak samo należy postąpić w przypadku stwierdzenia możliwości dostępu do więcej niż jednego konta.
 6. Zabrania się wykorzystywania własnej strony WWW do rozpowszechniania treści niezgodnych z polskim prawem, przy czym przez rozpowszechnianie  rozumie się zarówno udostępnianie własnych dokumentów jak również    tworzenie trwałych połączeń do innych źródeł.
 7. Zabrania się wykorzystywania do celów komercyjnych sprzętu lub oprogramowania udostępnionego użytkownikom. Nie wolno instalować i uruchamiać oprogramowania naruszającego bezpieczeństwo systemu i innych użytkowników (w szczególności programów wirusowych, programów monitorujących ruch w sieci itp.);
 8. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać zaleceń administratora  dotyczących technicznych warunków użytkowania systemu.
 9. Administratorzy mają prawo kontroli tożsamości osób korzystających  z terminali i innego sprzętu znajdującego się w budynku Wydziału.
 10. Użytkownik odpowiedzialny jest materialnie za wszelkie zniszczenia sprzętu komputerowego wynikłe z niewłaściwego jego użytkowania.
 11. Należy przestrzegać zasad licencyjnych dotyczących oprogramowania. Kopiowanie programów udostępnionych  w systemie komputerowym a będących własnością Wydziału jest zabronione.
 12. W swoich działaniach użytkownik powinien unikać działań utrudniających pracę innym użytkownikom systemu.  Oznacza to m.in. dbałość o sprzęt komputerowy oddany mu do dyspozycji, dbałość o oszczędne wykorzystanie miejsca na dysku, zajmowanej pamięci operacyjnej,   wykorzystywanego czasu procesora itp. Duże niewykorzystywane zbiory oraz nieużywane zbiory tymczasowe powinny być usuwane lub archiwizowane. Należy unikać obciążania systemu programami wykorzystującymi duże zasoby w czasie zajęć dydaktycznych, w godzinach 8.00 - 18.00.
 13. Powtarzające się działania naruszające prawa innych użytkowników do spokojnej pracy i poufności ich danych  mogą spowodować czasowe zawieszenie lub odebranie prawa korzystania z systemu.
 14. Użytkownik powinien informować kierownika Laboratorium Systemu Komputerowego o zauważonych awariach sieci a także o każdej próbie naruszenia bezpieczeństwa systemu.
 15. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu są zarządzenia Dziekana dotyczące zasad korzystania z laboratoriów komputerowych Wydziału, zasad korzystania z drukarek sieciowych, terminali wolnodostępnych i innego sprzętu.


   Za działania sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu użytkownikom będą stosowane  sankcje   przewidziane w polskim prawie i sankcje dyscyplinarne określone w Regulaminie Studiów UMK. Ponadto Dziekan Wydziału  za działania sprzeczne z niniejszym regulaminem może:
-  ograniczyć prawa użytkownika systemu,
-  czasowo zawiesić prawo  użytkownika do korzystania z systemu,
-  odebrać prawo użytkowania  systemu.

   Od powyższych decyzji Dziekana użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania do Rektora.
 
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 1997.