Misja Wydziału

Wydział Matematyki i Informatyki, jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przyjmuje za podstawę swojej misji sformułowania zawarte w Misji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, uchwalonej przez Senat UMK w dniu 28 listopada 2000 r.

Misja Wydziału Matematyki i Informatyki UMK realizowana będzie w XXI wieku w warunkach bezprecedensowego rozwoju nauki, a w szczególności nauk informatycznych i ich różnorodnych zastosowań. Niezwykle ważna rola matematyki i informatyki we współczesnej rzeczywistości cywilizacyjnej, kulturalnej i ekonomicznej narzuca wysokie wymagania całej społeczności Wydziału.

 • Wydział Matematyki i Informatyki stawia sobie za zadanie prowadzenie badań naukowych w zakresie matematyki i informatyki na najwyższym poziomie, aktywne uczestnictwo w międzynarodowej działalności naukowej oraz ścisłą współpracę ze światową społecznością matematyków i informatyków. Wydział uważa za obowiązek dbałość o harmonijny rozwój badań w zakresie matematyki i informatyki, promocję i upowszechnianie osiągnięć badawczych poprzez ich publikację w czasopismach i monografiach o zasięgu międzynarodowym i udział swoich przedstawicieli w różnych formach działalności naukowej, w tym w konferencjach i sympozjach, oraz w pracach instytucji odpowiedzialnych za rozwój polskiej matematyki i informatyki, w szczególności w ramach Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wydział uważa za swój obowiązek podejmowanie nowych wyzwań badawczych i otwieranie nowych obszarów działalności naukowej.
 • Wydział kładzie nacisk na wysoki poziom pracy naukowej jako niezbędnego elementu procesu dydaktycznego, w przekonaniu, że uniwersytet to zbiorowy wysiłek myślenia i uprawiania nauki w obecności i przy udziale studentów, z poszanowaniem zasad i relacji mistrz-uczeń (universitas magistrorum et scholarium), w której obie strony darzą się wzajemnym szacunkiem i zaufaniem. W ramach prowadzonej działalności badawczej Wydział tworzy warunki umożliwiające rozwój kadry naukowej poprzez organizację seminariów i kolokwiów oraz wspieranie i finansowanie wysiłków młodej kadry, mających na celu uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych.
 • Wydział Matematyki i Informatyki prowadzi dzienne i zaoczne studia matematyczne i informatyczne na poziomie zawodowym i magisterskim, studia doktoranckie, a także studia podyplomowe. Wydział podejmuje niezbędne działania organizacyjne umożliwiające studentom i słuchaczom zdobywanie rzetelnej wiedzy matematycznej i informatycznej, wykraczającej poza ramy wykształcenia zawodowego, wspomagające kształtowanie wrażliwości intelektualnej i postaw twórczych oraz przygotowujące absolwentów do konieczności dalszej edukacji i do konkurencji na rynku pracy. Sprzyja temu opracowywanie nowych, lepszych programów nauczania, ciągła dbałość o odpowiedni poziom technologicznego zaplecza procesu dydaktycznego, tworzenie warunków umożliwiających realizację indywidualnych programów kształcenia, w tym sposobność łączenia kierunków studiów lub podejmowania studiów na innych, również zagranicznych uczelniach. Szczególną opieką Wydział otacza najzdolniejszych studentów, traktując ich jako przyszłych kontynuatorów dzieła. Swoją misję edukacyjną Wydział realizuje w oparciu o racjonalne rozeznanie potrzeb regionalnego i krajowego rynku pracy.
 • Wydział Matematyki i Informatyki reprezentuje aktywną postawę edukacyjną. Przejawia się ona w gotowości do wspierania wszelkiej działalności, której celem jest upowszechnianie matematyki i informatyki oraz wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa regionu. W szczególności pracownicy Wydziału uczestniczą w organizacji Olimpiad: Matematycznej i Informatycznej oraz innych konkursów dla młodzieży szkolnej i studentów. Wydział Matematyki i Informatyki deklaruje również gotowość współpracy z władzami Torunia i regionu przy organizacji innych przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu matematyki i informatyki.
 • Wydział Matematyki i Informatyki stanowi wspólnotę nauczycieli akademickich, pracowników nauki, pracowników administracji i studentów, połączonych wzajemnym szacunkiem, zaufaniem i solidarnością. Zasadą zarządzania na wszystkich szczeblach jest rozwiązywanie problemów, a nie formalne pełnienie funkcji.
 • Wydział Matematyki i Informatyki czynnie uczestniczy w życiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i wpływa na kształt działań Uniwersytetu poprzez swoich reprezentantów w Senacie i innych ciałach kolegialnych Uniwersytetu.
Uchwała Rady WMiI UMK
z dnia 14 listopada 2001 roku

Kadra w liczbach

 • 16 profesorów
 • 19 doktorów habilitowanych
 • 51 doktorów
 • 4 magistrów

Badania naukowe

 • algebra homologiczna,
 • algebra przemienna i rozmaitości algebraiczne,
 • algebra różniczkowa,
 • analiza wypukła,
 • dydaktyka matematyki,
 • dydaktyka informatyki i technologii informacyjnych,
 • inkluzje różniczkowe,
 • lingwistyka matematyczna,
 • logiczne aspekty informatyki,
 • modelowanie komputerowe,
 • nieliniowa analiza matematyczna,
 • obliczenia równoległe i rozproszone,
 • procesy stochastyczne,
 • programowanie rozproszone i równoległe,
 • przetwarzanie obrazów cyfrowych,
 • równania różniczkowe,
 • statystyka matematyczna,
 • teoria ergodyczna,
 • teoria informacji,
 • teoria kategorii,
 • teoria liczb,
 • teoria operatorów,
 • teoria prawdopodobieństwa,
 • teoria reprezentacji,
 • topologia algebraiczna,
 • układy dynamiczne