Kierunek informatyka

Wybierz studia informatyczne

Informatyka jest dziedziną wiedzy rozwijającą się w nowoczesnym świecie w sposób niezwykle dynamiczny, a zawód informatyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych i opłacalnych na rynku pracy. Określany jest mianem zawodu przyszłości. 

… na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK

 • I stopnia (3-letnie licencjackie i 3,5-letnie inżynierskie)
 • II stopnia (magisterskie)
 • Uczymy:

  • praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi
  • programowania w językach i środowiskach stosowanych w praktyce informatycznej
  • administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi
 • Łączymy zajęcia teoretyczne i praktyczne

  • na trzecim roku studiów studenci  tworzą zaawansowany zespołowy projekt programistyczny (w ramach przedmiotu Programowanie zespołowe); wcześniej, na pierwszych dwóch latach studiów, przygotowują się do tego teoretycznie i praktycznie
  • opiekunami grup są specjaliści z UMK oraz zewnętrznych firm informatycznych
  • projekt może stanowić podstawę pracy dyplomowej (na studiach inżynierskich)
  • autorzy najlepszych projektów otrzymują nagrodę Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UMK

Zespół studencki za zwycięski w roku akademickim 2013/14 projekt ,,Program Z12- aplikacja usprawniająca proces przygotowywania oraz wstępnego opracowywania wyników badań statystyki publicznej" będący efektem udanej współpracy z Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy zdobył Nagrodę Ministra Administracji i Cyfryzacji w dziedzinie „Najlepsza prezentacja z zakresu informatyzacji administracji publicznej" i Główną nagrodę Rady Programowej Forum Teleinformatyki oraz Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Seminarium pt. „Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa" w dziedzinie „Najlepsza merytorycznie prezentacja" w konkursie "Forum Młodych Mistrzów– ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa" organizowanym w ramach "XX Forum Teleinformatyki".

W roku akademickim 2016/2017 Prezydent Miasta Torunia przyznał nagrody dwóm zespołom studentów informatyki. Jedną za aplikację ułatwiającą składanie i realizację zamówień w restauracjach, drugą - za aplikację ułatwiającą organizowanie wycieczek rowerowych.

 
 • System Komputerowy Wydziału
  • należy do najlepszych na polskich uczelniach
  • niemal w całości oparty jest o gigabitową infrastrukturę sieciową
  • w jego skład wchodzą:
   • 3 centra serwerowe działające pod kontrolą systemów: Linux, FreeBSD i Windows 2008/2012 Serwer
   • ogólnodostępne stanowiska komputerowe w pracowni projektów studenckich (8 stanowisk) oraz rozbudowana sieć radiowa, obejmująca swoim zasięgiem cały budynek
   • 21 laboratoriów dydaktycznych (256 stanowisk), w tym:
    • Pracownia Technologii Mobilnych (Apple iOS, Android, Windows Phone) - łącznie 3 laboratoria
    • wyspecjalizowane laboratorium grafiki i multimediów
    • laboratorium sprzętowe („Cisco")
    • specjalistyczne laboratorium elektroniki i miernictwa
 

 

 • Absolwent
  •  ma ogólną wiedzę informatyczną i zna najnowsze  technologie
  • jest przygotowany do szybkiego przyswajania wiedzy i rozwoju zawodowego
 • Po studiach na kierunku informatyka znajdziesz pracę jako:
  • administrator systemów i sieci komputerowych
  • programista aplikacji mobilnych
  • programista aplikacji webowych
  • programista
  • inżynier oprogramowania
  • projektant lub analityk systemów bazodanowych
  • projektant systemów decyzyjnych
  • konsultant w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw
  • wdrożeniowiec systemów informatycznych

Plan studiów na kierunku informatyka