Kierunek informatyka

Studia stacjonarne

  • Studia  I stopnia - licencjackie - 3 lata
  • Studia  I stopnia - inżynierskie - 3,5 roku
  • Studia II stopnia - 2 lata: specjalnośc informatyka, specjalność nauczanie przedmiotów "informatyka oraz zajęcia komputerowe",
  • Studia II stopnia - 1,5 roku

Studia niestacjonarne

  • Studia  I stopnia - 3 lata
  • Studia  II stopnia - 2,5 roku (5 semestrów)

Studia doktoranckie

Kierunek matematyka

Studia stacjonarne

  • Studia  I stopnia - 3 lata
    • matematyka
    • specjalność matematyka w ekonomii i finansach
    • specjalność nauczanie matematyki
    • specjalność nauczanie matematyki i informatyki w zakresie zajęć komputerowych
  • Studia II stopnia - 2 lata
    • specjalność teoretyczna
    • specjalność zastosowania matematyki w ekonomii i finansach,
    • specjalność zastosowania matematyki
    • specjalność nauczanie matematyki
    • specjalność nauczanie matematyki i informatyki
    • specjalność nauczanie matematyki i fizyki

  Studia doktoranckie

Studia międzyobszarowe - matematyka i ekonomia

Studia stacjonarne

  • Studia  I stopnia - 3 lata

Studia podyplomowe

Akredytacje

Wydział Matematyki i Informatyki posiada pozytywną ocenę instytucjonalną przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (Uchwała Nr 888/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika).

Kryteria odnoszące się do strategii rozwoju i prowadzenia badań naukowych otrzymały ocenę „wyróżniająco", natomiast kryteria dotyczące: wewnętrznego systemu zapewniania jakości, celów i efektów kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych oraz systemu ich weryfikacji, zasobów kadrowych, materialnych i finansowych, współpracy krajowej i międzynarodowej, systemu wsparcia studentów i doktorantów oraz przepisów wewnętrznych normujących proces zapewnienia jakości kształcenia – otrzymały ocenę „w pełni".

Samorząd studentów WMiI

Każdy student UMK jest członkiem Samorzadu Studenckiego. Samorząd studentów ma istotny wpływ na ustalanie stypendiów i zapomóg dla studentów oraz przyznawanie miejsc w akademikach. Przedstawiciele Samorządu Studentów uczestniczą w posiedzeniach Rady Wydziału i Senatu.

 

Samorząd WMiI

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa

Studenckie Koła Naukowe

  • Koło Naukowe Informatyków
    • Rok utworzenia: 2002
    • Opiekun: dr Łukasz Mikulski
  • Koło Naukowe Matematyków (KNM)
    • Rok utworzenia: 2005
    • Opiekun: dr Robert Skiba
    • Podstawowe cele: rozwój indywidualnych zainteresowań matematycznych i umiejętności dydaktycznych, popularyzacja matematyki i pokrewnych dziedzin, ukazywanie ogromnego znaczenia matematyki we współczesności
    • Program KNM skupia się wokół algebry i teorii liczb
  • Koło Zastosowań Matematyki (KZM)
    • Rok utworzenia: 2012
    • Opiekunowie: prof. dr hab. Wojciech Niemiro  i  dr hab. Sławomir Plaskacz
    • Głównym celem KZM jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy w zakresie praktycznego zastosowania matematyki oraz narzędzi informatycznych w ekonomii m.in. w działalności finansowej, ubezpieczeniowej, analitycznej itp.

Serwisy UMK dla studentów

Biuro Karier UMK

Program Absolwent UMK