Informacje ogólne

Studia doktoranckie w zakresie matematyki prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu są czteroletnimi studiami stacjonarnymi. Ich celem jest przygotowanie uczestników do:

  • działalności badawczej,
  • prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim,
  • uzyskania stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Zakończenie studiów doktoranckich następuje po zaliczeniu wszystkich przewidzianych programem przedmiotów i lat studiów oraz uzyskaniu stopnia doktora nauk matematycznych.

W ramach studiów doktoranckich oferujemy kształcenie w zakresie dyscyplin matematyki uprawianych na naszym Wydziale, na poziomie umożliwiającym podjęcie własnych, oryginalnych badań naukowych. Główne działy tematyczne to:

  • Algebra: teoria reprezentacji grup i algebr, zastosowania algebry homologicznej, algebra przemienna, działania grup, teoria niezmienników i teoria algebr Hopfa, algebraiczne i kategoryjne metody w teorii homotopii, geometria algebraiczna.
  • Analiza Nieliniowa i Topologia: problemy istnienia i okresowości w równaniach różniczkowych zwyczajnych i inkluzjach różniczkowych, indeks punktu stałego i stopień topologiczny, topologia odwzorowań wielowartościowych, gry różniczkowe, metody wariacyjne i topologiczne w analizie nieliniowej, teoria operatorów.
  • Teoria Ergodyczna i Układy Dynamiczne: własności spektralne działań grup na przestrzeniach z miarą, gładkie modele dla układów dynamicznych, zastosowania kocykli w teorii ergodycznej, układy dynamiczne w teorii prawdopodobieństwa, dynamika gładka, dynamika topologiczna.
  • Teoria Prawdopodobieństwa, Analiza Stochastyczna i Statystyka Matematyczna: twierdzenia graniczne teorii prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych, stochastyczne równania różniczkowe, całka stochastyczna, geometria stochastyczna, metody Monte Carlo oparte na łańcuchach Markowa (MCMC) w statystyce bayesowskiej i w rozpoznawaniu obrazu, oszacowania funkcjonałów statystyk pozycyjnych.

Kierownik studiów doktoranckich

dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK

e-mail:   gregbob@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3411
pokój:   D107

Dziekanat studiów doktoranckich

mgr Anna Frączyk, specjalista

e-mail:     afraczyk@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3431
pokój:   D210
     
poniedziałek - piątek   9:00 - 14:00

Zajęcia dla doktorantów w roku akademickim 2019/20

Wykłady matematyczne

• dr hab. Aleksander Ćwiszewski – Niezmienniki homotopijne w analizie nieliniowej (semestr zimowy)
• dr hab. Aleksander Ćwiszewski – Nieliniowe równania różniczkowe cząstkowe (semestr letni)

Inne zajęcia

• Seminaria doktoranckie
Język angielski w matematyce (dr Bogumiła Klemp-Dyczek)
Metodyka nauczania matematyki w szkole wyższej (dr Danuta Rozpłoch-Nowakowska)
Filozofia (prof. dr hab. Urszula Żegleń)

Uwaga

Zaliczenie wykładu z Filozofii stanowić będzie zaliczenie modułu Przedmioty dodatkowe, który w ramowym planie studiów przewidziany jest na IV roku studiów.